Menu

Om de kans op COVID-19 te bepalen is het klinisch relevant het moment in de epidemie te kennen, maar ook de leeftijd, het geslacht, de risicofactoren, symptomen en vaccinatiestatus van de patiënt.

De meest voorkomende reden om de huisartsenwachtpost te contacteren is een infectie. De meeste patiënten met een infectie die zich hier aanbieden, zullen spontaan genezen. Op de wachtpost voelen artsen zich echter in een andere professionele rol dan in hun eigen praktijk.

Migratie is wereldwijd een groeiend fenomeen. Een op vijf inwoners van de huidige Belgische bevolking is geboren met een vreemde nationaliteit. Elf procent is vreemdeling en negen procent buitenlander die Belg geworden is. Bijgevolg is het niet vanzelfsprekend dat elke patiënt in de wachtzaal onze taal beheerst. De taalbarrière die zo ontstaat tussen artsen en patiënten, kan communicatieproblemen met zich meebrengen en zo het klinisch werk ernstig bemoeilijken.

De medische basisopleiding in Vlaanderen is het laatste decennium sterk hervormd. Onder meer geïnspireerd door het zogenaamde Raamplan Artsenopleiding in Nederland (met o.a. de competenties voor een basisarts), werd overgestapt van een klassieke opleiding naar een vorming die van studenten echte basisartsen maakt. Een basisarts heeft voldoende kennis, vaardigheden en de juiste attitudes om te beginnen aan een vervolgopleiding.

Antibioticaresistentie is door de potentiële stijging in morbiditeit en mortaliteit een internationaal gezondheidsprobleem. Er zijn sterke aanwijzingen dat landen met een groter antibioticagebruik hogere resistentiecijfers hebben. Uit Europees onderzoek blijkt dat Belgische huisartsen frequenter gebruikmaken van chinolonen dan andere Europese landen. Voor lageluchtweginfecties worden de meeste antibiotica voorgeschreven. Lageluchtweginfecties worden onderverdeeld in bronchitis en pneumonie. In de behandeling van bronchitis wordt antibiotica afgeraden.

Patiënten met psychische problemen nemen even vaak contact op met de dokter van wacht als met hun behandelende huisarts. De meest voorkomende problemen wereldwijd zijn angststoornissen en depressies. In deze analyse konden we vaststellen dat dit ook zo is tijdens de wachtdienst. Opvallend is wel dat patiënten met een psychische diagnose veel vaker doorverwezen worden (22%) dan andere patiënten (10%).

Onderzoek in een forfaitaire praktijk L. Leirs, R. Remmen, M. Ampe, Y. Grouwels, N. Adriaenssens Samenvatting In onze forfaitaire groepspraktijk wilden we nagaan of de socio-economische status van onze patiënten de instelling en opvolging van diabetes beïnvloedt, op basis van gegevens uit het medisch dossier. Onze resultaten bevestigen dat er inderdaad een significante oververtegenwoordiging is van het aantal sociaal zwakkeren in de diabetespopulatie. Sociaal zwakkeren raadplegen ook significant meer in onze praktijk. Er blijkt werk aan de winkel om alle patiënten te behandelen volgens de...

Het aantal verwijzingen is een van de parameters om te beoordelen of patiënten met spoedeisende klachten contact opnemen met de wachtpost. In deze analyse wilden we nagaan hoe vaak patiënten vanuit de huisartsenwachtpost werden doorverwezen, naar wie en om welke reden. Hiervoor werden alle verslagen waarin een verwijzing werd geregistreerd, in de databank opgezocht en verder geanalyseerd.

Hoeveel telefoons krijgt een wachtpost te verwerken, waarom bellen patiënten en hoe wordt dit afgehandeld? Dankzij de registratie van alle telefonische oproepen in de databank van de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout de voorbije tien jaar, hebben we hierop een duidelijk zicht.

Door de veroudering van de artsenpopulatie, de vraag naar scheiding tussen praktijk en gezin en het toenemend aantal wachtbeurten tegenover het afnemend aantal patiënten, nam de druk op de huisartsenwachtdienst toe. Als antwoord daarop opende de Huisartsenkring Deurne-Borgerhout in 2003 de eerste Belgische huisartsenwachtpost, iets wat in Nederland volop begonnen was vanaf 2000.