Menu

Een wachtpost staat garant voor de continuïteit van de zorgen. Maar vaak zijn er ook positieve neveneffecten, zoals een beter ploegenspel tussen de artsen, het aanvaarden van andere meningen en het leren werken met haio’s.

In Vlaanderen zijn heel wat organisaties actief die informatie kunnen geven aan moeders en hulpverleners, zowel wat de voorbereiding op borstvoeding betreft voor en tijdens de zwangerschap (antenataal consult) als de periode van borstvoeding zelf. Zij kunnen ondersteunen met goede documentatie, in druk en online, up-to-date informatie en vaak ook met vormingspakketten. Hieronder vindt u een overzicht.

Marianne heeft haar kinderen over een periode van vijftien jaar gekregen en kan zo goed inschatten wat er veranderde in onze aanpak. Ook heeft ze altijd heel bewust gekozen voor borstvoeding, in gemakkelijke en in moeilijkere momenten, en dit op een gedreven manier.

S. Berael Voor u ligt een themanummer over borstvoeding, dat de redactie heeft samengesteld met al de betrokken organisaties in Vlaanderen. Met dit basispakket borstvoeding kunt u jonge moeders beter op weg helpen. Huisarts Nu 2013;42(4):162

Ondanks de lage prevalentie van eetstoornissen, namelijk 3,54% in België, is deze aandoening een van de meest voorkomende psychische problemen en ziekten bij jonge vrouwen, met een hoge mortaliteit en chroniciteit. Het vroegtijdig herkennen en doorsturen voor een multidisciplinaire aanpak en zelf het aanspreekpunt blijven voor klachten is primordiaal.

De meeste moeders zijn zo gegrepen door het nieuwe, dat ze ondersteuning en herhaling en zeker bevestiging nodig hebben. Het allerbelangrijkste is dat de huisarts de kersverse moeder bevestigt in haar moederschap. Als zij haar instincten laat werken, kan er eigenlijk niet veel misgaan.

Borst- en tepelpijn is frequent bij lacterende vrouwen, maar is niet zo gemakkelijk te diagnosticeren of te behandelen. Het beste is het voorkómen van problemen en als ze er zijn, deze zo wetenschappelijk en gestructureerd mogelijk aanpakken.

Ziekten zoals diabetes verplichten ons om onze concepten te herzien en af te stappen van zowel de louter 'verticale' ziektegerichte aanpak als de louter 'horizontale' aanpak. We moeten komen tot een geïntegreerde aanpak die zowel kwaliteitsgericht als patiëntengericht is.

Heel wat collega’s verlenen hun medewerking aan onderzoeksopdrachten van de vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde, inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers die internationaal publiceren.

De vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega’s verlenen er hun medewerking aan onderzoeksopdrachten. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. In deze rubriek worden een reeks publicaties kort besproken. Publicaties die meer klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk, worden als vertaling in Huisarts Nu opgenomen.