Menu

Voorkamerfibrillatie (VKF) is na extrasystole de meest voorkomende hartritmestoornis. Eén zesde van de CVA's treedt op bij patiënten met VKF. Doordat een derde van de VKF-patiënten asymptomatisch is of doordat de symptomen niet onderkend worden, wordt de ziekte vaak pas gediagnosticeerd naar aanleiding van een CVA. In totaal treedt 45% van alle CVA’s door VKF op bij patiënten met ongekende VKF. VKF evolueert van een eerste aanval, naar intermittent (aanval duurt >48 uur en 7 dagen). Tot nu toe adviseren de richtlijnen opportunistische screening: bij alle 65-plussers waarbij men de bloeddruk...

Inleiding Voorkamerfibrillatie (VKF) is geassocieerd met een hogere mortaliteit en hospitalisatiegraad.1 Het risico op cerebrovasculair accident (CVA) is vijfmaal verhoogd en het risico op congestief hartfalen is driemaal verhoogd.2 De huidige richtlijnen richten zich op de preventie van CVA enerzijds en het anticiperen op het verhoogde bloedingsrisico bij anticoagulatie anderzijds.1 Het risico op CVA en het bloedingsrisico door anticoagulatie kan respectievelijk worden ingeschat met de CHA2DS2-VASc-score en de HAS-BLED score.1,3-5 De richtlijnen adviseren enerzijds ‘truly low-risk’ patiënten...

Salutogenese werd door Aaron Antonovsky in 1979 geïntroduceerd in een poging te verklaren wat mensen gezond houdt, in tegenstelling tot de klassieke zoektocht naar pathogene factoren. De positie van een persoon op het ziekte-gezondheidscontinuüm wordt bepaald aan de hand van het 'sense of coherence' (SOC)- concept. Deze SOC omvat drie dimensies (coping, ziekte-inzicht en zingeving) en kan met gevalideerde vragenlijsten gemeten worden. Gezien het toenemend aantal chronische patiënten is het belangrijk om te investeren in een dergelijke holistische aanpak en aandacht te hebben voor...

Voorkamerfibrillatie is na extrasystole de meest voorkomende hartritmestoornis. De prevalentie van voorkamerfibrillatie neemt toe met de leeftijd: meer dan drie kwart van de patiënten met voorkamerfibrillatie is ouder dan 65 jaar. Op dit moment lijden meer dan 8,8 miljoen volwassenen in de Europese Unie aan voorkamerfibrillatie. Dit aantal wordt verwacht te verdubbelen in de volgende 50 jaar door de veroudering van onze populatie.

De gestructureerde GAZETO-agenda uitgetest A. Deckers, J. Gouhie, B. Willekens, A. Helsmoortel, S. Depraetere, JM. Degryse Samenvatting Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)-zorgmodellen werden reeds met succes geïmplementeerd in de tweede lijn en worden gebruikt om de medische, psychosociale en functionele mogelijkheden van kwetsbare ouderen in te schatten. Omdat de zorg voor de geriatrische patiënt in hoofdzaak opgenomen wordt door de eerste lijn, is de nood aan een dergelijk zorgmodel voor de huisarts groot. Om hieraan tegemoet te komen werd de GAZETO (Gestructureerde Agenda voor de...

Hypertensie is een gekende risicofactor voor het ontwikkelen van chronische nierinsufficiëntie. Dit onderzoek gaat na of de systematische opsporing van proteïnurie bij hypertensiepatiënten leidt tot het stellen van nieuwe diagnoses van CNI.

Met het oog op de ouder wordende populatie is er nood aan een gestructureerde zorgaanpak. De elektronische GAZETO-agenda is een instrument waarbij voor veertien zorgnoden een driestappenplan werd uitgewerkt.

Vitamine D wordt reeds lang gebruikt in de behandeling en preventie van osteoporose. Maar is er voldoende wetenschappelijke evidentie om vitamine D te geven aan volwassenen en ouderen buiten de groep van (oudere) vrouwen met een hoog val- en fractuurrisico?

Verkennen van de diagnostische zekerheid, de comorbiditeit en het medicatiegebruik bij patiënten ouder dan veertig jaar met vermoeden van chronische luchtwegobstructie, voornamelijk astma en COPD.

Nefropathie is een onafhankelijke risicofactor voor cardiovasculaire comorbiditeit en mortaliteit en is zelf een indicatie van eindorgaanschade. De achteruitgang van de nierfunctie kan vertraagd of zelfs voorkomen worden, dankzij een goede behandeling van de risicofactoren en het instellen van een behandeling. Uit de literatuur blijkt dat een RAAS- inhibitor een goede invloed heeft op de nierfunctie, anderzijds is nierinsufficiëntie een contraindicatie aangezien de nierfunctie kan dalen bij het gebruik hiervan. In deze studie is er prospectief (n=30) in 20% van de gevallen een GFR-daling sinds...