Menu

Onverwachte uitval van een actieve huisarts laat een praktijk vaak in chaos achter. De huisarts, zijn familie en/of collega’s moeten zo snel mogelijk een oplossing vinden om de continuïteit van de zorgen te bewaren. Hierin hebben huisartsenkringen een coördinerende rol: zij moeten de zorgcontinuïteit garanderen met oog voor de draagkracht van de collega’s. De kans op plotse uitval van een actieve huisarts verhoogt elk jaar, aangezien meer dan een kwart van alle huisartsen in België ouder is dan 65 jaar. Ook uitstap uit het beroep (zowel bij huisartsen als specialisten) door burn-out is een...

Om toekomstige initiatieven voor ondersteuning van zelfzorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om naast de ervaringen van deelnemende artsen ook de visie van niet of minder deelnemende artsen te kennen. Dit onderzoek gaat na welke belemmeringen deze groep van huisartsen ziet bij een verwijzing van patiënten met diabetes naar het regionale educatieprogramma.

Er is weinig bekend over het effect van richtlijnen op klinische uitkomsten, over de mate waarin praktijken ze aanhangen en over hun kosten en baten. Wat we wel weten is dat de publicatie van een richtlijn op zich de praktijkvoering van artsen amper beïnvloedt. Het volstaat inderdaad niet om alleen de richtlijn te lezen, artsen moeten ze ook nog integreren in de eigen praktijk. Dit onderzoek ging na hoe huisartsenpraktijken met richtlijnen omgaan. Praktijken die erin slagen om ze te implementeren, blijken doorgaans een efficiënte interne praktijkorganisatie te kunnen voorleggen.

De algemene perceptie is dat mensen vooral in een ziekenhuis sterven. Uit de registratiegegevens over sterfte in twee Vlaamse huisartsenpraktijken blijkt nochtans dat de helft thuis of in een thuisvervangend milieu overlijdt. Naast het louter statistische karakter van dergelijke gegevens, laten ze artsen overigens toe te reflecteren over het eigen functioneren. Zo kunnen bijvoorbeeld hoge suïcidecijfers in de praktijk een arts aansporen om voor deze problematiek extra aandacht te hebben.

Sinds mei 1999 kan de huisarts dankzij de invoering van het Algemeen Medisch Dossier patiënten persoonlijk en schriftelijk uitnodigen om deel te nemen aan preventieactiviteiten, zoals de jaarlijkse influenzavaccinatie. Volgens de literatuur zou het persoonlijk aanschrijven leiden tot een groter bereik van de doelgroep. Om dit na te gaan deed een huisartspraktijk een onderzoek naar de invloed van het persoonlijk aanschrijven op de vaccinatiegraad bij haar patiënten boven 65 jaar en patiënten tussen 60 en 65 jaar met verhoogd risico op complicaties. In totaal werden 113 patiënten geselecteerd...

In opdracht van het Vlaams Huisartsen Parlement (VHP) stelde de Stuurgroep Kwaliteitsbevordering dit consensusdocument over accreditering en kwaliteitsbevordering op. Na discussie en rondvraag in verschillende huisartsenorganisaties, werd het document in februari 1999 door de plenaire vergadering van het VHP goedgekeurd. De bedoeling van het document is om toekomstige voorstellen over accreditering en kwaliteitsbevordering van de Vlaamse huisartsen op basis van de voorliggende principes te beoordelen. Het is een compromistekst die probeert tegemoet te komen aan de belangrijkste gevoeligheden...

Een jaarlijks praktijkrapport lijkt een veelbelovend kwaliteitsinstrument voor praktijkmanagement. Het doet gemotiveerder en doelmatiger werken en geeft richtlijnen voor de toekomst. Maar hoe aan zo'n praktijkrapport beginnen? Dit artikel reikt een structuur aan, waarvan de haalbaarheid in de praktijk werd getoetst. Hoe de huisarts deze structuur inhoudelijk kan invullen, moet hij/zij zelf bepalen. Een praktijkrapport is immers pas relevant op maat van een bestaande praktijkvoering en niet als het door externen wordt opgelegd.

Huisartsen die voor een specifieke medische act de kwaliteit van het eigen handelen willen meten en zo nodig verbeteren, hoeven niet steeds te wachten op de publicatie van algemene richtlijnen of consensusteksten. Enkele eenvoudige kwaliteitsbevorderende technieken doen vaak al wonderen. Getuige daarvan is dit proefproject om in één huisartsenpraktijk de graad van griepvaccinatie bij ouderen correct te meten en te verbeteren.