Menu

Er is (opnieuw) meer interesse in welke taken huisartsen op zich nemen tijdens de begeleiding van zwangere vrouwen en hun partner voor, tijdens en na de zwangerschap/bevalling en van de baby postnataal.

Het is ontluisterend om vast te stellen hoe collega’s met de beste bedoelingen en met veel inzet worstelen met hun EMD. Toch zouden patiëntenzorg en zorg voor een operationeel EMD synoniem van elkaar moeten worden.

Aanbevelingen voor goede medische praktijk zijn richtinggevend als ondersteuning en houvast bij het nemen van diagnostische of therapeutische beslissingen in de huisartsengeneeskunde. Zij vatten voor de huisarts samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Daarnaast is er de agenda van de patiënt, die een gelijkwaardige partner is bij het nemen van beslissingen. Daarom moet door een heldere communicatie de vraag van de patiënt voor de huisarts duidelijk zijn en moet de huisarts de patiënt voldoende informeren over alle aspecten van de verschillende...

Zelfs met de beste voornemens en de meest duidelijke afspraken zorgen kleine dingen des levens vaak voor een groeiend gevoel van onvrede in de samenwerking. Uit angst om de andere te kwesten of de samenwerking schade toe te brengen, zwijgen we en laten we de zaken op hun beloop. Dergelijke knelpunten moeten toch snel worden aangepakt, wil men de samenwerking niet in het gedrang brengen. Het regelmatig inlassen van intervisiemomenten, bij voorkeur met een externe begeleider, zorgt ervoor dat de fundamenten van de samenwerking worden versterkt.

In november 1996 wijdde Huisarts Nu een volledig themanummer aan de nieuwe diagnostische logica of besliskunde, zoals die de laatste jaren in Vlaanderen werd ontwikkeld. In een nieuwe artikelenreeks worden deze besliskundige begrippen en taal gehanteerd om telkens een illustratieve casus uit te werken. In de casus in dit nummer wordt een buikpijnpatiënt besproken, bij wie de oorzaak van zijn klacht misschien functioneel of psychosomatisch is. We behandelen eerst de casus stap voor stap en onderbreken telkens om samen met de lezer de besliskundige redenering op te bouwen. Daarna volgt een...

In het jubileumnummer van Huisarts Nu vorig jaar introduceerde de WVVH-Werkgroep Besliskunde een nieuwe taal en een nieuw denkkader voor medische besliskunde. Om deze begrippen daadwerkelijk te begrijpen en te kunnen toepassen, is een leerproces nodig. Het vraagt inzicht in het eigen klinisch denken, een confron­tatie met onzekerheid en verwarring en ten slotte gedragsveran­dering. De Werkgroep Besliskunde van de WVVH nam de proef op de som en confronteerde zichzelf met de nieuwe klinische logica.

Dit laatste hoofdstuk sluit opnieuw aan bij de complexe realiteit waar huisartsen hun weg moeten vinden tussen een brede waaier van argumenten en hypothesen. Met de kennis uit de voorgaande hoofdstukken leert de lezer de verschillende stappen die nodig zijn om een diagnostisch landschap samen te stellen.