Menu

De vergrijzing van de bevolking betekent een permanente uitdaging om de organisatie van de zorg voor hulpbehoevende ouderen adequaat in te vullen. Een toenemend aantal oudere mensen met permanente zorgnood zal langer zelfstandig (moeten) wonen, terwijl ze een hoger risico op ‘frailty’ hebben. Om hieraan tegemoet te komen zullen huisartsen de zorg voor zelfstandig wonende ouderen anders moeten organiseren: minder vraaggestuurd en meer persoonsgericht (person centered medicine).

Baarmoederhalskanker is een traag ontwikkelende maligniteit, die in België 3% van de nieuw ontstane kankers bij vrouwen vertegenwoordigt. Tot 80% van de gevallen van baarmoederhalskanker kan worden voorkomen door het screeningsprogramma, dat in 2013 werd opgestart.

Theoretische kennis omzetten in concrete handelingen (bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie) heet in de vakliteratuur ‘transfer van het geleerde’. Een persoonlijk compendium kan deze transfer van het geleerde vergemakkelijken.

Volgens een onderzoek uit 2013 bij 3641 Belgen ouder dan 70 jaar zou 45% van alle ouderen een risico op ondervoeding lopen; 12% van de ondervraagde personen was reeds ondervoed. In de thuissituatie had 28% een reëel risico om ondervoed te raken en was 7% effectief ondervoed.

Het langdurige ziekteverlet, waarbij de werknemer minstens één jaar ongeschikt is om te werken omwille van medische redenen, neemt de laatste jaren toe. Het langdurige ziektepercentage is volgens Securex de afgelopen vijftien jaar gestegen met 168%. Cijfers van het Riziv en van SD Worx beamen deze stijging.

In 2014 werden in België 653 nieuwe diagnoses van baarmoederhalskanker gesteld en in datzelfde jaar stierven 157 vrouwen aan deze kanker. De gemiddelde leeftijd waarop baarmoederhalskanker optreedt, is lager dan andere kankers (een piekincidentie tussen 40 en 55 jaar). Dit heeft als gevolg dat het totaal aantal verloren levensjaren hoger is.

Preconceptiezorg heeft als doel om personen met een kinderwens – nu of in de toekomst – te informeren over mogelijke risico’s tijdens de zwangerschap en hen optimaal op een zwangerschap voor te bereiden.

Overgewicht en obesitas vormen een toenemend gezondheidsprobleem in onze westerse maatschappij.1Met de stijgende prevalentie van obesitas is er ook een stijging van bariatrische chirurgie. Bariatrische chirurgie is voorbehouden voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een BMI ≥40 of een BMI ≥35 met een van de volgende comorbiditeiten: diabetes, hypertensie, slaapapneu of het falen van een vorige bariatrische chirurgie. Tevens moet worden aangetoond dat een gevolgd dieet het voorbije jaar zonder succes was en moet de patiënt gunstig advies krijgen voor chirurgie na multidisciplinair overleg...

Medicamenteuze therapietrouw wordt door de World Health Organization (WHO) gedefinieerd als een correcte inname van 80-120% van de medicatie gedurende een bepaald tijdsinterval. Bij ouderen, mensen van 65 jaar en ouder, stijgt therapieontrouw tot 50% afhankelijk van de context. De WHO deelt de factoren die therapietrouw beïnvloeden, in volgens vijf grote dimensies: socio-economisch, gezondheidszorgsysteem en -organisatie, therapie-, ziekte- en patiëntgerelateerd. Volgens een systematische review van Yap et al. zijn er tachtig beïnvloedende factoren, ondergebracht in vijf categorieën: patiënt-...

Een plotse hartstilstand is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Jaarlijks worden in Europa 350 000 tot 700 000 personen hierdoor getroffen. Iedereen kan worden geconfronteerd met een persoon die bewusteloos is en niet meer ademt. Het correct en tijdig uitvoeren van 'basic life support' (BLS) is dan van cruciaal belang, gezien dit de uitkomst en overlevingskansen van het slachtoffer in belangrijke mate mee bepaalt. Vaak is het echter zo dat mensen hulpeloos staan toe te kijken wanneer ze geconfronteerd worden met een dergelijke situatie, vaak uit angst, maar ook uit onwetendheid.