Menu

Ouderenmis(be)handeling ontstaat sluipend; het herkennen en in kaart brengen vergt alertheid en een actieve exploratie van de arts. Het ‘Abuse Intervention Model’ helpt de complexiteit en de risicofactoren in beeld te brengen.

Het woonzorgdecreet omschrijft een mantelzorger als volgt: “De natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.”

Hun aantal groeit zienderogen: mensen die belangeloos instaan voor hun chronisch zieke familielid of vriend. Een moeder die zorgt voor haar kind, een zoon of dochter die zorgt voor hun demente ouder.

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg voor zorgbehoevende ouderen. De Koning Boudewijnstichting onderzocht welke taken mantelzorgers op zich nemen, en vooral, welke knelpunten ze ervaren.

Verloopt de dagelijkse praktijk van het slechtnieuwsgesprek in Vlaanderen zoals de internationale richtlijnen suggereren? Is het slechtnieuwsgesprek een eenmalig gebeuren of eerder een traject? En wat is de rol van specialisten en mantelzorgers hierin?

Het identificeren van de attitudes en perspectieven van de huisarts t.o.v. de mantelzorgers van demente familieleden en het beschrijven van de tevredenheid van deze mantelzorgers.

Mantelzorgers van thuiswonende patiënten met dementie hebben het hard te verduren. Meer dan mantelzorgers van anders chronisch zieken kampen zij met depressieve gevoelens, waardoor de thuiszorg soms abrupt en traumatisch kan eindigen. Een zorgbemiddelaar die samen met de mantelzorger de thuiszorg begeleidt en op een uitdrukkelijke manier aanwezig is, kan de drempel van de hulpverlening en de subjectieve zorglast verminderen. Huisartsen geven bovendien aan nood te hebben aan duidelijke richtlijnen om het zorgproces rond de thuiswonende patiënt met dementie beter te begeleiden. Het aanbieden van...

Mantelzorg is voor fragiele ouderen onmisbaar. De meeste mantelzorgers zijn ook inwonend bij de zorgbehoevende en staan dus in voor een rond de klok permanentie van de zorg. Als huisarts zijn we vertrouwd met het fenomeen van twee oude bomen die samen nog net sterk genoeg zijn om overeind te blijven maar er mag niet veel gebeuren. Lastig, ontroerend (als liefde dan zolang kan duren dan zal het…), soms inspirerend, soms slopend, is de zorg die partners opnemen voor hun dementerende man of vrouw die door het proces langzaam iemand anders geworden is.

In de medische literatuur zijn er nauwelijks studies terug te vinden die rapporteren over de positieve aspecten van mantelzorg. Om een completer beeld te krijgen van hun ervaringen werden daarom in dit kwalitatief onderzoek diepte-interviews bij mantelzorgers gehouden.