Menu

Algemene voorwaarden

Algemeen

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement op Huisarts Nu. 

Domus Medica vzw betreft de vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat 187 te 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0410.872.303. 

Domus Medica vzw is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0410.872.303, BTW BE0410.872.303. 

De activiteiten worden gevoerd onder de benaming “Domus Medica vzw”.

Domus Medica vzw heeft tot doel (zonder dat onderstaande opsomming limitatief is) op transparante, democratische wijze en in open dialoog met de huisartsen: 

  • de belangen van de huisartsen(praktijk), individueel en als groep te behartigen en deze te vertegenwoordigen, te ondersteunen en te verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch, maatschappelijk en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin, 
  • de belangen van de huisartsenkringen te behartigen en deze te vertegenwoordigen,  te ondersteunen en te verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch, maatschappelijk  en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin; 
  • de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, te bevorderen, te ondersteunen en te promoten, en dit in de ruimste zin; 
  • actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat omtrent de ontwikkeling en realisatie van de gezondheidszorg en het algemeen zorgbeleid.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Abonnee: een contractspartij die een abonnement heeft op het tijdschrift Huisarts Nu; 
  • Abonnement: een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling periodiek een editie van het tijdschrift Huisarts Nu ontvangt; 
  • Domus Medica vzw: Domus Medica vzw met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat 187 te 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0410.872.303 zoals omschreven in artikel 1; 
  • Schriftelijk: per brief of per e-mail. 

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen op het tijdschrift Huisarts Nu. 

Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met de algemene voorwaarden te hebben ingestemd. 

Domus Medica vzw is bevoegd te algemene voorwaarden te wijzigen. Domus Medica vzw zal in geval van wijziging van de algemene voorwaarden de abonnee via haar website tijdig informeren over de wijziging en het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging.

Aanbod

De algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op het abonnement Digitaal als het abonnement Digitaal + Print tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Domus Medica vzw besteedt alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of zelfs grove fout staat in de omschrijving van de producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling of toch op het aanbod ingaan aan de correcte voorwaarden.

Domus Medica vzw behoudt zich het recht voor om de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding van bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging. 

Bestelling

U bestelt bij Domus Medica vzw. Om te bestellen dient u meerderjarig te zijn. U kan enkel geldig bestellen indien u alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden aanvaardt. 

Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan. Het abonnement kan niet worden overgedragen. 

Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie met vermelding van een contactpersoon. 

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod en de algemene voorwaarden.

Prijzen en betaling

Het tijdschrift wordt gratis toegestuurd aan leden van Domus Medica vzw. 

Indien men geen lid is van Domus Medica vzw is het abonnementsgeld per jaar verschuldigd. 

De abonnementsprijzen zijn vermeld in euro en exclusief btw. De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Indien het btw-stelsel en/of het btw-tarief wijzigt, wordt de hogere btw bijkomend door Domus Medica vzw aangerekend. 

Domus Medica vzw behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen te wijzigen. De wijziging van de abonnementsprijs zal ten minste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd worden via de website www.huisartsnu.be en via de colofon van Huisarts Nu. 

Een abonnement wordt betaald door middel van een overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening. De betaling middels overschrijving dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. 

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Domus Medica vzw dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Domus Medica vzw is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

In geval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, zal de abonnee aangemaand worden. De aanmaningskosten worden in rekening gebracht en zijn ten laste van de abonnee. Bij gebreke aan betaling ondanks aanmaning, is Domus Medica vzw gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd. 

Bezorging en digitale versie

Bezorging print

Tijdens de duur van het abonnement wordt iedere nieuwe editie van het tijdschrift Huisarts Nu toegezonden aan het door de abonnee opgegeven adres. 

Indien een editie van het tijdschrift niet of beschadigd is ontvangen of indien de abonnee een adreswijziging wenst door te geven, kan de abonnee dit telefonisch (03 425 76 76) dan wel per e-mail ([email protected]) melden. In geval van een adreswijziging wordt het tijdschrift uiterlijk vier weken na ontvangst van de adreswijziging aan het nieuw opgegeven adres toegezonden. 

Digitale versie

De abonnee van het abonnement Digitaal + Print en de leden van Domus Medica vzw hebben toegang tot de website www.huisartsnu.be. 

Privacy

Domus Medica vzw verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De abonnee kan met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, onder meer de uitoefening het recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid, contact opnemen met [email protected]

Indien de abonnee een inbreuk vermoedt op de verwerking van zijn persoonsgegevens en Domus Medica vzw kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina) 

Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen Domus Medica vzw en de abonnee is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. 

In geval van betwisting tussen Domus Medica vzw en de abonnee zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.
 

Hebt u een vraag of opmerking?
Laat het ons weten!

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.