Menu

De websites domusmedica.be en huisartsnu.be werden opgezet door Domus Medica vzw en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De doelgroep is de Vlaamse & Brusselse Huisarts.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Een bezoek aan deze site vervangt dus geen raadpleging bij uw huisarts. Domus Medica vzw kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site door personen die niet tot de doelgroep horen, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij hen ingezette behandeling.

Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.

Bescherming van de privacy

Persoonlijke gegevens in verband met de bezoekers van deze websites, in het bijzonder hun identiteit, worden gerespecteerd. De makers van deze site houden zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor bepaalde gegevens zijn wij afhankelijk van derden. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Via het e-mailadres '[email protected]' kan u ons onjuistheden melden.

Copyright

De auteursrechten inzake de website van Domus Medica vzw en inzake informatie die via de website worden verdeeld, horen toe aan Domus Medica vzw, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. De informatie op deze website mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.

Copyright Huisarts Nu

Auteurs zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de artikels, gepubliceerd in de printversie van Huisarts Nu en op www.huisartsnu.be

De uitgever van Huisarts Nu, met name Domus Medica vzw, beschikt over de ‘auteursrechtelijke vermogensrechten’ van de artikels, met name het reproductierecht en het recht om de artikels te verspreiden via diverse mediakanalen, waaronder de papieren distributie van Huisarts Nu en elektronische bekendmaking via www.huisartsnu.be, www.domusmedica.be, de e-nieuwsbrief van Domus Medica vzw en sociale media.

Sommige artikels in Huisarts Nu en op www.huisartsnu.be kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie van andere tijdschriften of organisaties. De uitgever van Huisarts Nu, met name Domus Medica vzw, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de updating en juistheid van deze gegevens.

De informatie en artikels in de geprinte versie van Huisarts Nu en op www.huisartsnu.be mogen niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mogen in geen geval gebruikt worden commerciële doeleinden.

Kopiëren, wijzigen en verspreiden van de artikels en informatie uit Huisarts Nu voor publieke doeleinden is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van de uitgever Domus Medica vzw. Ook het delen van deze informatie of artikels op sociale media of andere mediakanalen is niet toegelaten, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Domus Medica vzw.

Downloaden en kopiëren van gegevens en korte aanhalingen uit artikels voor persoonlijk gebruik zijn zonder toestemming en mits bronvermelding wel toegelaten.

Wat betreft de aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering

Inbreng van de patiënt

De aanbeveling is bedoeld als richtlijn voor het handelen door de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische reden komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijnen aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. De huisarts stelt waar mogelijk zijn beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is.

Afweging door de huisarts

Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk aspect. Afweging van de relevante factoren in de concrete situatie zal beredeneerd afwijken van het hierna beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat deze standaard bedoeld is om te fungeren als maat en houvast.

Publicatie datum
26 jul 2018
Revisiedatum
13 mrt 2023