Menu

Salutogenese werd door Aaron Antonovsky in 1979 geïntroduceerd in een poging te verklaren wat mensen gezond houdt, in tegenstelling tot de klassieke zoektocht naar pathogene factoren. De positie van een persoon op het ziekte-gezondheidscontinuüm wordt bepaald aan de hand van het 'sense of coherence' (SOC)- concept. Deze SOC omvat drie dimensies (coping, ziekte-inzicht en zingeving) en kan met gevalideerde vragenlijsten gemeten worden. Gezien het toenemend aantal chronische patiënten is het belangrijk om te investeren in een dergelijke holistische aanpak en aandacht te hebben voor...

Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij een vermoeden van ADHD of aandachtsdeficiëntie en hyperactiviteitstoornis. Verschillende richtlijnen bepalen hoe de diagnose gesteld kan worden en welke mogelijke behandelingen hierop kunnen volgen. In de praktijk wordt nog te snel medicatie voorgeschreven, zonder een uitgewerkt zorgtraject voor het betrokken kind of de jongere.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Domus Medica ook in 2013 een inwooncursus met dat jaar als thema ‘In vuur en vlam’. We vroegen de deelnemers om tijdens het congres vier open vragen te beantwoorden die peilden naar het enthousiasme voor hun beroep. Hiervoor creëerden we een specifieke setting, ‘the passion room’, waar deelnemers zich rustig en anoniem konden inspireren en antwoorden op de gestelde vragen.

Welk medicatieschema past bij welke patiënt? P. Lacor Samenvatting Om de behandeling van hiv-infectie succesvol te laten verlopen moeten arts en patiënt op de hoogte zijn van de kans op significante interacties tussen antiretrovirale geneesmiddelen en voedingsstoffen, kruiden en supplementen, en andere geneesmiddelen. In dit artikel worden theoretische en praktische aspecten belicht van interacties die de werking van antiretrovirale geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. P. Lacor is verbonden aan de dienst Interne geneeskunde-Infectieziekten en het Aidsreferentiecentrum van het UZ Brussel...

Patiënten. Als je een beetje kijkt, zijn ze ongeveer allemaal speciaal. Maar de ene is specialer dan de andere en krijgt dan soms een grotere plaats in je hart. ‘Me maai’, als intro aan de telefoon. Snel wist iedere haio dat dat alleen Annie kon zijn.

Gedeelde zorg voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening Samenvatting ‘Patiënt in beeld’ is een project dat in Vlaams Brabant, met provinciale ondersteuning, ontstond in het kader van artikel 107. Met behulp van focusgroepen met patiënten met een psychiatrische aandoening werd een zorgmodel ontwikkeld dat opvallend synchroon loopt met de cirkel van gedragsverandering van Prochaska en Di Clemente. Ook bij psychiatrische patiënten moet men de zorg afstemmen op de motivatiefase waarin de patiënt zich bevindt. In dit artikel wordt het model uitgewerkt en geïllustreerd met enkele...

De jeugdvriendelijke huisartsenpraktijk Samenvatting Met de seksuele gezondheid van de Vlaamse jongeren is het relatief goed gesteld. Die positieve evolutie heeft met verschillende elementen te maken, zoals goede relationele en seksuele vorming, grotere bespreekbaarheid van seksualiteit en de vlotte toegang tot anticonceptie. Dit zijn ook allemaal elementen waarin de huisarts een cruciale rol kan spelen. Toch zijn er nog enkele aandachtspunten die een praktijk jeugdvriendelijker kunnen maken. K. Vermeire is beleidsmedewerker preventie ongeplande zwangerschap bij Sensoa; L. Verhetsel is...

Soms zou je wel willen weglopen, omdat dat de eenvoudigste en veiligste oplossing is. Iedere zorgverstrekker kent dat gevoel: de sprong in het onbekende, de fantasie die vaak erger is dan de realiteit, de vrees voor wat komen zal. Angst kent veel gezichten en toch is het misschien best om die niet te veel te tonen.

Het is niet alleen kleur wat telt Samenvatting De toegenomen culturele diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich in de consultatieruimte van zorgverleners. Dit artikel wil de culturele sensitiviteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Mechelen in kaart brengen. Uit gesprekken met zorgvragers uit etnisch-culturele minderheidsgroepen en zorgverleners distilleerden de onderzoekers zowel aangevoelde noden als punten van tevredenheid. Hierop baseerden ze zich om aanbevelingen te formuleren. F. Matheusen geeft training in cultuursensitieve zorg en is verbonden aan de Thomas More Hogeschool in...

Een kritische reflectie S. Swannet, L. Apers, K. Pierreux, P. Lacor Samenvatting Door de uitbreiding van het arsenaal aan antiretrovirale geneesmiddelen en de groeiende kennis over potentiële resistentie is de medische opvolging en behandeling van mensen met een hivinfectie een discipline op zich geworden en daarom vaak louter het terrein van hiv-specialisten. Toch heeft ook de huisarts hierin een voorname rol. Het accent in het zorgaanbod voor mensen met hivinfectie is verschoven naar een complex medisch en psychosociaal georiënteerd geheel, waarvan de specifieke antivirale behandeling...