Menu

In een palliatieve zorgsituatie kunnen huisartsen en palliatief verpleegkundigen van elkaar leren. in de literatuur wordt dit beschreven als ‘werkplekleren’. In dit proefschrift wordt nagegaan of het trainen van palliatief verpleegkundigen tot facilitator van werkplekleren voor huisartsen in de praktijk haalbaar is.

Patiëntgerichte dokters hebben aandacht voor de zieke mens in zijn unieke context en voor de biopsychosociale factoren in het ziekteproces. Zij beschouwen de patiënt als een gelijkwaardige partner bij het nemen van beslissingen. Een gezonde arts-patiëntrelatie is voor hen een basisvoorwaarde voor goede geneeskunde.

Gezien de toenemende diversiteit in onze samenleving krijgen artsen steeds vaker patiënten uit etnisch-culturele minderheden over de vloer. De grote linguïstische en culturele verscheidenheid van deze groep patiënten is voor artsen en andere gezondheidswerkers een uitdaging om gelijkwaardige zorg te bieden.

Griep is de belangrijkste, jaarlijks terugkerende luchtweginfectie waarmee huisartsen geconfronteerd worden. Huisartsen spelen een belangrijke rol in het beheer van influenza. In de herfstperiode staan zij in voor de organisatie en uitvoering van de preventie.

Kwaliteitsvolle arts-patiëntcommunicatie behoort tot de kerncompetenties van de huisartsgeneeskunde. Het blijkt echter dat huisartsen in opleiding (haio’s) onder het verwachte niveau presteren op het einde van hun opleiding.

Een verrassend cijfer in dit proefschrift is dat 85% van de patiënten met een vermoeden van een ernstige hartziekte verwezen werd, onafhankelijk van de mate van zekerheid die de huisarts had over de diagnose. Dit wil ook zeggen dat 15% niet werd verwezen. Heel terecht stelt de auteur dan ook vragen over de drempels die huisartsen hanteren bij verwijzing.

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van het Diabetes Project Leuven, waarin wordt nagegaan of en hoe de diabeteszorg in ons land verbeterd kan worden. Dé grote wetenschappelijke uitdaging van dit project bestaat erin de gekende methodologische technieken van interventiestudies toe te passen op het relatief nieuwe terrein van kwaliteitsverbetering en richtlijnenimplementatie.

Acute hoest door een lageluchtweginfectie (LLWI) is een van de meest voorkomende redenen om de huisarts te bezoeken. Hoewel antibiotica bij de meerderheid van de patiënten met een LLWI niet bijdragen tot een spoediger herstel, krijgt het merendeel toch een voorschrift voor antibiotica bij een huisartsbezoek voor deze klachten.

De voorbij tien jaar heeft de huisartsgeneeskunde belangrijke wijzigingen ondergaan, zoals de professionalisering van de hulpverlening buiten de kantooruren door middel van huisartsenwachtdiensten’. De eerste huisartsenwachtpost in Deurne-Borgerhout, opgericht in 2003, is hiervan het meest bekende voorbeeld.

Hoe dikwijls een ziekte in een populatie voorkomt, is een eenvoudige vraag met een zeer complex antwoord. Nochtans is het belangrijk voor verschillende disciplines in de gezondheidszorg om de frequentie van aandoeningen te kennen.