Menu

In de tweede helft van de 20e eeuw werd in Nederland de tweedeling verzorgingshuis-verpleeghuis doorgevoerd. Geleidelijk verschoof ook de zorgvisie op ouderen van louter medisch naar belevingsgericht. Vooral voor de steeds groter wordende groep demente ouderen bleek deze belevingsgerichte aanpak een belangrijke verbetering. In dit overzicht wordt de financiering van de intramurale zorg beschreven en het verschil tussen de Zorgverzekeringswet gericht op acute zorg, en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor de chronische problematiek toegelicht. Ook de functie van de verpleeghuisarts – nu...

Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen is het beleid voor gezondheidspromotie en invaliditeitspreventie bij bejaarden aan herziening toe. De inspanningen om de risicogroepen bij bejaarden te identificeren en het verloop van vermijdbare problemen door ouderdom te beïnvloeden door vroeginterventie of multidisciplinair casemanagement, blijken tot nu toe weinig effectief. Dit gebrek aan succes wordt veroorzaakt door het overwicht aan managersperspectief binnen de eerstelijnszorg bij de gezondheidszorg voor bejaarden. Een...

Om zorgverleners bewuster te maken van de kwetsbaarheid van ouderen werd vorig jaar in Vlaanderen het zorgethisch lab sTimul opgericht. In dit zorgethisch lab kunnen zorgverleners (ook in opleiding) ‘aan den lijve’ ondervinden hoe ouderen behandeld worden in woon- en zorgcentra. Tijdens de inleefsessie, één van de leermiddelen van het zorgethisch lab die hier worden besproken, beleven zowel zorgverleners als studenten in hun simulatierol verschillende contrast- en controverse-ervaringen. Dit zet aan tot een persoonlijke ethische reflectie over wat ‘goede zorg’ is en vaak ook tot een...

Jan De Maeseneer stelt dat de Vlaamse hospitalisatieverzekering on-Vlaams is. De titel van het opiniestuk dekt de lading niet. De bezorgdheid van Jan De Maeseneer is oprecht: hij vraagt zich af hoe de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te vrijwaren zijn.

In de onderhandelingen voor een toekomstige Vlaamse regering stond ook een Vlaamse hospitalisatieverzekering op de agenda (en dit is ook opgenomen in de Vlaamse Regeringsverklaring). Allerlei actoren zoals ziekenfondsen en privéverzekeringsmaatschappijen hebben er zich al positief over uitgelaten. Maar is dit wel zinvol?

Om een menswaardige gezondheidszorg te blijven garanderen heeft de eerste lijn nood aan een onderbouwde ethiek. Op basis van literatuur en gesprekken ontwikkelde het Vlaams EerstelijnsOverleg (VELO) daarom een standpunt over ‘eerstelijnsethiek’, die uitgaat van de personalistische verantwoordelijkheidsethiek. Om daadwerkelijk ethische ondersteuning te bieden bij actuele ethische knelpunten op de eerste lijn is er ook nood aan middelen en structuren vanwege de overheid.

Mishandeling of misbehandeling zijn begrippen die bij iedereen spontaan een gevoel aan onrecht en verontwaardiging oproepen. Deze fenomenen krijgen dan ook veel publieke aandacht. Denken we maar aan sensibilisatieacties rond kindermishandeling, partnergeweld en dergelijke meer. Ouderenmis(be)handeling hinkt echter achterop. De laatste jaren is ouderenmis(be)handeling wel meer onder de aandacht gebracht. Toch is er nog een lange weg te gaan. Er rust immers nog altijd een taboe op het fenomeen.

Wat is de betekenis van de huisarts op maatschappelijk vlak? Na enkele jaren ondergedompeld te zijn in evidence-based medicine komt opnieuw de maatschappelijke relevantie van de huisarts naar voor. Aandacht voor de context van de patiënt en continue zorg zijn minstens zo belangrijk als de medische parameters van een ziekte. In navolging van dr. Frans Huygen, grondlegger van de gezinsgeneeskunde, gaat prof. dr. Jan De Maeseneer in deze voordracht na op welke vlakken de huisarts kan bijdragen tot een toekomstgericht en toegankelijk gezondheidszorgsysteem.

Dankzij de technologische vooruitgang, vooral op het vlak van beeldvorming, krijgen we een steeds betere kijk op de ontwikkeling van de hersenen in subtiele interactie met de omgeving. Dit artikel geeft een overzicht van de zes belangrijke psychomentale functies die zich op die manier ontwikkelen: aandacht, geheugen, emotie, executieve functie en sociale competentie. Om mogelijke achterstand op te sporen kan het kind getest worden, maar dikwijls volstaat een klinische benadering om de ouders gerust te stellen of eventueel therapeutisch te interveniëren.

Eén op twee patiënten die hun huisarts bezoeken, heeft te maken met een chronische aandoening waaraan hijzelf of een familielid lijdt. Deze onthutsende vaststelling zet onze overheid aan om ingrijpende maatregelen te nemen op gebied van tussenkomsten en kwaliteit van zorg. Maar welke impact hebben chronische ziekten eigenlijk? Hoe definiëren we een chronische ziekte? Wie is chronisch ziek? En wie kent het label ‘chronisch’ toe? En ten slotte: waarmee moet de overheid rekening houden bij het bepalen van tegemoetkomingen aan deze groep patiënten?