Menu

Dit laatste hoofdstuk sluit opnieuw aan bij de complexe realiteit waar huisartsen hun weg moeten vinden tussen een brede waaier van argumenten en hypothesen. Met de kennis uit de voorgaande hoofdstukken leert de lezer de verschillende stappen die nodig zijn om een diagnostisch landschap samen te stellen.

De natuurlijke schalen die in het eerste hoofdstuk werden geïntroduceerd, krijgen in dit voorlaatste hoofdstuk hun wiskundig bewijs. De auteurs tonen ook aan hoe met logaritmische schalen de kracht van argumenten op een correctere wijze kan worden voorgesteld.

In hoofdstuk 5 worden de grenzen, de "drempels ” van het diagnostisch actieterrein afgetast. De auteurs identificeren ook een aantal objectieve en subjectieve factoren die de drempelinschatting kunnen beïnvloeden.

Na de bestudering van argumenten in het algemeen in hoofdstuk drie, wordt in dit centrale vierde hoofdstuk de kracht van een argument op een patiënt toegepast. Voor elk argument wordt hierbij de weg gevolgd van "voorkans" tot "nakans". Bijzondere aandacht krijgen de begrippen "kansen ” en "waarschijnlijkheid ".

In dit hoofdstuk worden begrippen als aantonende en ontkennende kracht en de (a)symmetrie van argumenten opnieuw opgenomen en verder uitgewerkt. Ook de begrippen specificiteit en gevoeligheid uit de bayesiaanse wiskunde krijgen hier hun plaats.

In dit tweede hoofdstuk wordt aan de hand van voorbeelden uit verschillende disciplines het verband tussen fenomenen visueel voorgesteld. De voorstelling in blokdiagrammen sluit aan bij de klassieke termen "terecht en vals positieven" en "terecht en vals negatieven".

In dit eerste hoofdstuk worden de vijfpijlers van de medische besliskunde voorgesteld. De lezer krijgt een eerste kennismaking met belangrijke begrippen als de "aantonende en ontkennende kracht", de "(a)symmetrie van argumenten" en de "diagnostische drempel".

Sinds het begin van de jaren zeventig en vooral sinds de jaren tachtig is in België electieve sterilisatie meer en meer als methode van contraceptie aanvaard. Het vrijwillig stopzetten van de vruchtbare periode is een ingrijpend besluit. In dit artikel tracht de auteur aan te tonen dat dankzij een methodische aanpak en het deskundig verstrekken van informatie de huisarts dit proces van besluitvorming op een uitstekende manier kan begeleiden.

Dat er een verband bestaat tussen angst en hartsymptomen is vrij lang geweten. Over de juiste verhouding tussen beide zijn er in de loop van de tijd echter verschillende meningen geweest. Vooral de jongste jaren zijn de inzichten terzake sterk geëvolueerd. Daarom vonden we het goed de huidige opvattingen hieromtrent weer te geven en ze, langs de literatuur om, in een historische context te situeren.

Het bespreken van seksueel gedrag of van seksuele problemen in de huisartsenpraktijk is meestal niet vanzelfsprekend. Of dit gesprek plaatsvindt, is van een hele reeks factoren afhankelijk. Vooral de persoonsgebonden factoren spelen zowel bij de arts als bij de patiënt een cruciale rol.