Menu

Patiënten met een drankprobleem worden door hun huisarts vaak niet herkend. Toch is een tijdige interventie van belang om de gezondheidsrisico's voor de patiënt en diens omgeving te beperken. Deze studie werd verricht op een steekproef van 1.992 patiënten ouder dan achttien jaar uit een populatie van 69 praktijken van een welomschreven regio. Men onderzocht de diagnostische waarde van verschillende vragenlijsten en laboratoriumtests in het screenen van patiënten op alcoholabusus of -afhankelijkheid. Uit de vergelijking van de verschillende screeningsinstrumenten komt de Five-Shot-vragenlijst...

Voor de screening naar alcoholmisbruik en -afhankelijkheid worden in het artikel van collega Aertgeerts verschillende screeningsmethoden (vragenlijsten en laboratoriumtests) met elkaar vergeleken. De resultaten worden voorgesteld door middel van grafieken met ROC-curves.

Hoe goed kan de huisarts het borstkankerrisico van zijn patiënten inschatten? Deze vraag was de inzet van een onderzoek waarin aan 356 huisartsen werd gevraagd het risico van borstkanker van twee indexpatiënten (de eerste met hoog risico, de tweede met laag risico) en hun verwanten te beoordelen. Het risico in de laagrisicosituatie werd door de meeste artsen juist ingeschat. Ook de hoogrisicosituatie werd ondanks de variabiliteit in de schattingen door bijna alle artsen als dusdanig herkend. Voor de risicobeoordeling van de verwanten van de hoogrisicopatiënt was er echter geen consensus en...

Anaal bloedverlies is meestal te wijten aan relatief banale aandoeningen. Nochtans stijgt de waarschijnlijkheid van colorectale kanker significant bij 60-plussers, vooral wanneer het bloedverlies geassocieerd is met vermoeidheid, gewichtsverlies of een palpabel gezwel. Deze diagnostische studie onderzocht de voorspellende waarde van anaal bloedverlies voor kankerdiagnose.

Eerder onderzoek in oncologische centra van de regio Antwerpen bracht aan het licht dat 77% van de kankerpatiënten in het ziekenhuis sterft, 20% thuis en 3% in een palliatieve eenheid. Daartegenover staat dat 50 à 70% van de terminale patiënten verkiest om in een thuissituatie te sterven. Dit retrospectief en beschrijvend onderzoek identificeerde de factoren die de keuze van de plaats van palliatieve zorg en sterven van terminale patiënten beïnvloeden. Aan de hand van een semi-gestructureerd interview werden 40 patiëntsituaties onderzocht. Vooral emotionele redenen zouden aan de basis liggen...

Ziekenhuizen en specialisten in een privé-praktijk bieden patiënten laagdrempelige hulp. Als gevolg daarvan krijgen zij dikwijls te maken met eenvoudige urgenties die een huisarts evengoed kan behandelen. In de regio Turnhout gebeurde in 1999 een kleinschalig beschrijvend onderzoek naar de rol van de spoeddiensten in de regionale ziekenhuizen. Er werden 247 patiëntverslagen geregistreerd. Samengevat meenden de huisartsen dat zij in 61% van de gevallen zelf op een adequate manier hadden kunnen interveniëren. Waarom gaan patiënten zonder voorafgaand contact met een huisarts rechtstreeks naar een...

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn de laatste jaren uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collegae verlenen er hun medewerking aan researchopdrachten. Willen zij het academisch waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. Alle recente publicaties worden hier kort samengevat. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk zullen op een later tijdstip als vertaling worden opgenomen in Huisarts Nu.

Hysterectomie is één van de meest courant uitgevoerde heelkundige ingrepen. In de realiteit van de medische consultatie blijkt dat vrouwen zich daarna doorgaans beter voelen. Maar kan dit ook gestaafd worden aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde gegevens? Deze literatuurstudie vergeleek een achttal studies en concludeerde dat hysterectomie een eerder positief effect heeft op de vrouw en haar seksueel functioneren. Hoe kan de arts zijn patiënte het best begeleiden in dit proces? Het creëren van een open sfeer waar vrij over seksualiteitsbeleving kan worden gepraat en het betrekken van de...

De afgelopen maanden was het onderwerp 'generische medicatie' niet uit de Belgische actualiteit weg te branden. Overheid en farmaceutische industrie kwamen beurtelings met argumenten om het gebruik van generica al dan niet te stimuleren. Andere partijen zoals genericaproducenten, ziekenfondsen, artsen en apothekers lieten uitvoerig hun mening horen. Een debat dat de patiënt, de belangrijkste betrokkene, boven zijn hoofd ziet gebeuren. Via een beperkte enquête werd getracht toch een indicatie te krijgen van wat de patiënt hiervan zelf vindt. Hiervoor werden 250 enquêteformulieren verspreid in...

Welke symptomen zijn kenmerkend voor het vroege stadium van dementie en op welke diagnostische hulpmiddelen kan de huisarts zich beroepen om een vroegdiagnose te stellen? Uit onderzoek blijkt dat in een huisartsenpraktijk de eerste tekenen van dementie zoals geheugenstoornissen vaak niet de meest klassieke zijn en dat stoornissen in het dagelijks functioneren en gedragsproblemen prominenter aanwezig zijn. Nochtans zijn de meeste diagnostische instrumenten van dementie ontwikkeld om geheugenstoornissen te meten. De huidige benadering van het ziektebeeld van dementie volstaat niet meer. Het...