Menu

Bij het organiseren van de thuiszorgsituatie wordt rekening gehouden met de zorgbehoefte van de dementerende bejaarde. De noden, beperkingen en wensen van de mantelzorger worden daarbij vaak over het hoofd gezien. Wanneer de thuiszorgsituatie dreigt te ontsporen, roepen mantelzorgers bovendien ook zelden professionele hulp in. Nochtans kan het inschakelen van een zorgcoördinator of de implementatie van een zorgplan de zorgsituatie aanzienlijk verbeteren. De taak van de huisarts bestaat in het verstrekken van informatie over de verschillende bestaande ondersteuningsprogramma's en het mee...

Mantelzorgers die zich engageren in een thuiszorgsituatie, hebben vaak te lijden onder een grote fysieke en psychische werkbelasting. Depressie, burn-out en stress komen voor bij 50 tot 80% van de mantelzorgers. De manier waarop zij met de zorgsituatie omgaan, is bepalend voor het succes van de mantelzorg. In dit tweede artikel wordt aandacht besteed aan de zorgcontext en de invloed ervan op de mantelzorger: welke elementen tasten zijn algemeen welzijn aan en wat verstaat men onder werkbelasting? Wat zijn de stressoren die meespelen en hoe kan de huisarts als bewaker zicht krijgen op een...

Het welslagen van de mantelzorg wordt grotendeels bepaald door de manier waarop de mantelzorger de zorgsituatie percipieert en hoe hij of zij omgaat met de subjectieve werkbelasting. Het verzorgen van een dementerend familielid bijvoorbeeld kan voor de mantelzorger een zware fysieke en mentale opdracht zijn. Hoe kan hun werkbelasting worden verlicht en op welke manier kan de huisarts hiertoe bijdragen? In dit eerste artikel van een reeks wordt een antwoord geformuleerd op de volgende vragen: wie is de mantelzorger en wat zijn de taken die hij of zij op zich neemt? Wat zijn de juridische en...

Voor de screening naar alcoholmisbruik en -afhankelijkheid worden in het artikel van collega Aertgeerts verschillende screeningsmethoden (vragenlijsten en laboratoriumtests) met elkaar vergeleken. De resultaten worden voorgesteld door middel van grafieken met ROC-curves.

Patiënten met een drankprobleem worden door hun huisarts vaak niet herkend. Toch is een tijdige interventie van belang om de gezondheidsrisico's voor de patiënt en diens omgeving te beperken. Deze studie werd verricht op een steekproef van 1.992 patiënten ouder dan achttien jaar uit een populatie van 69 praktijken van een welomschreven regio. Men onderzocht de diagnostische waarde van verschillende vragenlijsten en laboratoriumtests in het screenen van patiënten op alcoholabusus of -afhankelijkheid. Uit de vergelijking van de verschillende screeningsinstrumenten komt de Five-Shot-vragenlijst...

Hoe goed kan de huisarts het borstkankerrisico van zijn patiënten inschatten? Deze vraag was de inzet van een onderzoek waarin aan 356 huisartsen werd gevraagd het risico van borstkanker van twee indexpatiënten (de eerste met hoog risico, de tweede met laag risico) en hun verwanten te beoordelen. Het risico in de laagrisicosituatie werd door de meeste artsen juist ingeschat. Ook de hoogrisicosituatie werd ondanks de variabiliteit in de schattingen door bijna alle artsen als dusdanig herkend. Voor de risicobeoordeling van de verwanten van de hoogrisicopatiënt was er echter geen consensus en...

Anaal bloedverlies is meestal te wijten aan relatief banale aandoeningen. Nochtans stijgt de waarschijnlijkheid van colorectale kanker significant bij 60-plussers, vooral wanneer het bloedverlies geassocieerd is met vermoeidheid, gewichtsverlies of een palpabel gezwel. Deze diagnostische studie onderzocht de voorspellende waarde van anaal bloedverlies voor kankerdiagnose.

Eerder onderzoek in oncologische centra van de regio Antwerpen bracht aan het licht dat 77% van de kankerpatiënten in het ziekenhuis sterft, 20% thuis en 3% in een palliatieve eenheid. Daartegenover staat dat 50 à 70% van de terminale patiënten verkiest om in een thuissituatie te sterven. Dit retrospectief en beschrijvend onderzoek identificeerde de factoren die de keuze van de plaats van palliatieve zorg en sterven van terminale patiënten beïnvloeden. Aan de hand van een semi-gestructureerd interview werden 40 patiëntsituaties onderzocht. Vooral emotionele redenen zouden aan de basis liggen...

Ziekenhuizen en specialisten in een privé-praktijk bieden patiënten laagdrempelige hulp. Als gevolg daarvan krijgen zij dikwijls te maken met eenvoudige urgenties die een huisarts evengoed kan behandelen. In de regio Turnhout gebeurde in 1999 een kleinschalig beschrijvend onderzoek naar de rol van de spoeddiensten in de regionale ziekenhuizen. Er werden 247 patiëntverslagen geregistreerd. Samengevat meenden de huisartsen dat zij in 61% van de gevallen zelf op een adequate manier hadden kunnen interveniëren. Waarom gaan patiënten zonder voorafgaand contact met een huisarts rechtstreeks naar een...

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn de laatste jaren uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collegae verlenen er hun medewerking aan researchopdrachten. Willen zij het academisch waarmaken, dan moeten zij ook internationaal publiceren. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers. Alle recente publicaties worden hier kort samengevat. Publicaties die klinisch relevant zijn voor de huisartsenpraktijk zullen op een later tijdstip als vertaling worden opgenomen in Huisarts Nu.