Menu

Bij het organiseren van de thuiszorgsituatie wordt rekening gehouden met de zorgbehoefte van de dementerende bejaarde. De noden, beperkingen en wensen van de mantelzorger worden daarbij vaak over het hoofd gezien. Wanneer de thuiszorgsituatie dreigt te ontsporen, roepen mantelzorgers bovendien ook zelden professionele hulp in. Nochtans kan het inschakelen van een zorgcoördinator of de implementatie van een zorgplan de zorgsituatie aanzienlijk verbeteren. De taak van de huisarts bestaat in het verstrekken van informatie over de verschillende bestaande ondersteuningsprogramma's en het mee...

Mantelzorgers die zich engageren in een thuiszorgsituatie, hebben vaak te lijden onder een grote fysieke en psychische werkbelasting. Depressie, burn-out en stress komen voor bij 50 tot 80% van de mantelzorgers. De manier waarop zij met de zorgsituatie omgaan, is bepalend voor het succes van de mantelzorg. In dit tweede artikel wordt aandacht besteed aan de zorgcontext en de invloed ervan op de mantelzorger: welke elementen tasten zijn algemeen welzijn aan en wat verstaat men onder werkbelasting? Wat zijn de stressoren die meespelen en hoe kan de huisarts als bewaker zicht krijgen op een...

Het welslagen van de mantelzorg wordt grotendeels bepaald door de manier waarop de mantelzorger de zorgsituatie percipieert en hoe hij of zij omgaat met de subjectieve werkbelasting. Het verzorgen van een dementerend familielid bijvoorbeeld kan voor de mantelzorger een zware fysieke en mentale opdracht zijn. Hoe kan hun werkbelasting worden verlicht en op welke manier kan de huisarts hiertoe bijdragen? In dit eerste artikel van een reeks wordt een antwoord geformuleerd op de volgende vragen: wie is de mantelzorger en wat zijn de taken die hij of zij op zich neemt? Wat zijn de juridische en...

Hysterectomie is één van de meest courant uitgevoerde heelkundige ingrepen. In de realiteit van de medische consultatie blijkt dat vrouwen zich daarna doorgaans beter voelen. Maar kan dit ook gestaafd worden aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde gegevens? Deze literatuurstudie vergeleek een achttal studies en concludeerde dat hysterectomie een eerder positief effect heeft op de vrouw en haar seksueel functioneren. Hoe kan de arts zijn patiënte het best begeleiden in dit proces? Het creëren van een open sfeer waar vrij over seksualiteitsbeleving kan worden gepraat en het betrekken van de...

De afgelopen maanden was het onderwerp 'generische medicatie' niet uit de Belgische actualiteit weg te branden. Overheid en farmaceutische industrie kwamen beurtelings met argumenten om het gebruik van generica al dan niet te stimuleren. Andere partijen zoals genericaproducenten, ziekenfondsen, artsen en apothekers lieten uitvoerig hun mening horen. Een debat dat de patiënt, de belangrijkste betrokkene, boven zijn hoofd ziet gebeuren. Via een beperkte enquête werd getracht toch een indicatie te krijgen van wat de patiënt hiervan zelf vindt. Hiervoor werden 250 enquêteformulieren verspreid in...

Welke symptomen zijn kenmerkend voor het vroege stadium van dementie en op welke diagnostische hulpmiddelen kan de huisarts zich beroepen om een vroegdiagnose te stellen? Uit onderzoek blijkt dat in een huisartsenpraktijk de eerste tekenen van dementie zoals geheugenstoornissen vaak niet de meest klassieke zijn en dat stoornissen in het dagelijks functioneren en gedragsproblemen prominenter aanwezig zijn. Nochtans zijn de meeste diagnostische instrumenten van dementie ontwikkeld om geheugenstoornissen te meten. De huidige benadering van het ziektebeeld van dementie volstaat niet meer. Het...

Wat zijn de noden en verwachtingen van adolescenten met betrekking tot goed anticonceptiegebruik? Hoe is hun houding ten opzichte van hulpverleners? Hiernaar werd een kwalitatief focusgroepenonderzoek gedaan bij 26 meisjes van gemiddeld 17 jaar oud. Hun kennis over het dagelijks gebruik en de bijwerkingen van contraceptiva bleek onvoldoende en vaak ook onjuist. Drempels om naar de huisarts te stappen voor anticonceptie waren vooral de kostprijs, de wachttijd en angst voor het gynaecologisch onderzoek. De adolescente meisjes verwachtten vooral vertrouwelijkheid van hun huisarts en voldoende...

Onze hersenen zijn een dynamisch orgaan dat zich kan aanpassen als respons op aanleren of hersenbeschadiging. Dit aanpassingsvermogen wordt ook plasticiteit genoemd. Bij kinderen met ernstige hersenbeschadigingen bijvoorbeeld worden soms onverwachte functionele verbeteringen vastgesteld. Hoe kan dit? Hoe groot is die plasticiteit van onze hersenen? Neemt die af naarmate we ouder worden? En kunnen omgevingsfactoren onze hersenstructuur en -functies beïnvloeden?

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen worden er voor de huisartsengeneeskundige praktijk steeds meer aanbevelingen of richtlijnen opgesteld. Welke houding hebben huisartsen tegenover dergelijke aanbevelingen? Zijn zij van oordeel dat die daadwerkelijk bijdragen tot een betere klinische zorg? Uit dit enquêteonderzoek onder 209 Vlaamse huisartsen blijkt dat de meeste huisartsen wel positief staan tegenover de aanbevelingen. De helft van de ondervraagde artsen stelt zich echter vragen bij de impact van deze richtlijnen op de verbetering van de zorg.

Dit is het tweede artikel waarin verslag wordt gedaan van een schriftelijke enquête bij 323 Vlaamse huisartsen uit evenveel groepspraktijken. In dit deel worden de werkbelasting en tijdsbesteding in groepspraktijken belicht. Uit de cijfers blijkt dat vrouwelijke huisartsen in groepspraktijken minder uren per week werken en minder patiënten zien, vooral op huisbezoek. In vergelijking met hun mannelijke collega's besteden ze meer tijd aan administratie. Van alle huisartsen in de groepspraktijken heeft 30% een andere beroepsactiviteit. Hierin is er geen verschil tussen mannen en vrouwen en ook is...