Menu

E-health omvat alle computer en ICT-gerelateerde diensten, zoals het elektronisch patiëntendossier en elektronisch voorschrijven. Mobile health is een onderdeel van e-health en wint duidelijk aan belang; in 2017 werden wereldwijd al 3,7 miljard gezondheidsapps gedownload.

De gezondheidsenquête van Sciensano uit 2018 laat zien dat 12% van de Belgische bevolking boven de vijftien jaar een slaap- of kalmeermiddel gebruikt. Hoewel deze percentages nog te hoog liggen in vergelijking met andere Europese landen, hebben de inspanningen van de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen; in 2008 lag het gebruik immers nog op 14%.

Het gebeurt bijna nooit dat een moeder overlijdt tijdens de bevalling of in het kraambed. Geschat wordt dat er per jaar een twaalftal vrouwen zijn in België, op basis van de huidige cijfers van STATBEL en de Maternal Mortality Ratio (MMR) van onze buurlanden. We weten verder heel weinig over deze vrouwen, behalve wat vermeld staat op het sterfte­certificaat en wat als doodsoorzaak wordt meegegeven aan het Vlaamse Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

Burn-out is een conglomeraat van werkgerelateerde klachten, waarbij uitputting op de voorgrond staat, samen met prikkelbaarheid, piekeren, concentratieproblemen en een verstoorde slaap. Dit gaat gepaard met een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag. In 2014 waren in Vlaanderen stressklachten en burn-out goed voor een kwart van de afwezigheden op het werk te wijten aan ‘algemeen psychische disfuncties’, waaronder burn-out.

Seksueel geweld is wereldwijd een volksgezondheidsprobleem. Het eerste representatief onderzoek naar seksueel geweld bij de Belgische bevolking gebeurde in 2020 en toonde aan dat 64% van de bevraagden in de leeftijdscategorie 16 tot 69 jaar één of andere vorm van seksueel slachtofferschap in het leven heeft meegemaakt (figuur).Bovendien maakte 44% seksueel geweld mee in de twaalf maanden die aan hun deelname voorafgingen, vooral in de leeftijdsgroep 16 tot 24 jaar.

Ook in Vlaanderen ervaren huisartsen en verpleegkundigen zorgsubstitutie als een meerwaarde: boeiend werk, ruimte voor authenticiteit en solidaire werkbelasting. Een gedeelde praktijkvisie, praktijkprotocollen en structureel overleg zijn doorslaggevend voor een goed georganiseerde zorgsubstitutie in de huisartsenpraktijk.

Wat gebeurt er als de verpleegkundige van de huisartsenpraktijk patiënten met chronische aandoeningen opvolgt? Wat is de invloed op de kwaliteit van zorg, (kosten)efficiëntie en consultatiefrequentie? En hoe ervaren patiënten en zorgverleners deze taakverandering? Dit praktijkonderzoek toont welke factoren bijdragen tot een succesvolle overdracht.

Samenwerking van diverse disciplines vangt de steeds complexere zorgnoden van een groeiende groep patiënten op. Deze samenwerking binnen een zorgteam is echter niet altijd evident. Vijf bouwstenen kunnen deze samenwerking ondersteunen: kennismaken, een zorgplan opstellen, reflectie en evaluatie, ethisch handelen en communicatie.

In 2020 daalde het aantal aangiftes van euthanasie voor het eerst: van 2444 gevallen in 2020 tegenover 2656 in 2019. Misschien is de verklaring deels te vinden in de coronacrisis, maar daarnaast is het niet ondenkbaar dat het assisenproces over de euthanasie van Tine Nys een impact heeft gehad. Zijn (LEIF)artsen terughoudender geworden?

Zowel in Nederland als Vlaanderen maakt het (leren) werken op de wachtpost integraal deel uit van de huisartsenopleiding. Maar er zijn heel wat verschillen.