Menu

De jaarlijkse griepepidemieën betekenen een zware last voor de volksgezondheid, onder meer op sociaaleconomisch en organisatorisch vlak. Om het hoofd te bieden aan de impact van de seizoensgriep staan gezondheidszorgsystemen ieder jaar voor een organisatorische uitdaging: het optimaliseren van de mankracht en zorgen dat er voldoende geneesmiddelen op voorraad zijn. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) rapporteert wekelijks over de incidentie van klinische griepale syndromen en over de circulerende virussen, op basis van gegevens en klinische stalen verzameld door de...

Als huisarts-in-opleiding kreeg ik enkele patiënten over de vloer die een voorgeschreven antibioticabehandeling voor luchtweginfecties niet of te laag gedoseerd genomen hadden. Ze waren vooral vroegtijdig gestopt, bijvoorbeeld omwille van neveneffecten zoals diarree, of omdat ze na een paar dagen al beter waren of zonder aanwijsbare reden. Francis NA et al. toonden dat therapietrouw aan antibiotica voorgeschreven door de huisarts voor lageluchtweginfecties, inderdaad een probleem is. In hun observationeel onderzoek bij meer dan 2500 patiënten met een lageluchtweginfectie uit twaalf Europese...

Deze nieuwe versie van een Cochrane review, ook besproken in Minerva,1 analyseerde opnieuw de bestaande evidentie over de therapeutische en profylaxe effecten van zanamivir bij influenza. De reviewers baseerden zich hiervoor op volledige klinische rapporten van de producent en commentaren van de regulerende instanties.

Patiënten met psychische problemen nemen even vaak contact op met de dokter van wacht als met hun behandelende huisarts. De meest voorkomende problemen wereldwijd zijn angststoornissen en depressies. In deze analyse konden we vaststellen dat dit ook zo is tijdens de wachtdienst. Opvallend is wel dat patiënten met een psychische diagnose veel vaker doorverwezen worden (22%) dan andere patiënten (10%).

Het aantal verwijzingen is een van de parameters om te beoordelen of patiënten met spoedeisende klachten contact opnemen met de wachtpost. In deze analyse wilden we nagaan hoe vaak patiënten vanuit de huisartsenwachtpost werden doorverwezen, naar wie en om welke reden. Hiervoor werden alle verslagen waarin een verwijzing werd geregistreerd, in de databank opgezocht en verder geanalyseerd.

Hoeveel telefoons krijgt een wachtpost te verwerken, waarom bellen patiënten en hoe wordt dit afgehandeld? Dankzij de registratie van alle telefonische oproepen in de databank van de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout de voorbije tien jaar, hebben we hierop een duidelijk zicht.

Door de veroudering van de artsenpopulatie, de vraag naar scheiding tussen praktijk en gezin en het toenemend aantal wachtbeurten tegenover het afnemend aantal patiënten, nam de druk op de huisartsenwachtdienst toe. Als antwoord daarop opende de Huisartsenkring Deurne-Borgerhout in 2003 de eerste Belgische huisartsenwachtpost, iets wat in Nederland volop begonnen was vanaf 2000.

Van 2000 tot en met 2009 werd in de Verenigde Staten (VS) het 7-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (7-PCV) aan kinderen jonger dan vijf jaar systematisch toegediend ter preventie van ernstige invasieve pneumokokkeninfecties (inclusief pneumonie).

Hoe kan gecodeerd registreren makkelijker gemaakt worden? Ph. Ryckebosch, J. Goris, S. Coenen, et al. Artsen gaan consequenter registreren als hen een favorietenlijst met klinische termen gekoppeld aan de juiste codes wordt aangeboden. In de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout kregen de artsen verschillende coderingsmodules, waardoor de registraties van de reden van contact en de diagnose sterk verbeterden. Huisarts Nu 2013;42(4):205-210

In dit tweede artikel over tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout wordt gekeken naar de gestelde diagnosen. De meeste diagnosen bleken dezelfde als tijdens de normale werkuren.