Menu

Burgers kunnen voortaan zelf de vragenlijst van de Gezondheidsgids online invullen en de gegevens uitwisselen met hun huisarts. Op basis van hun antwoorden wordt hun persoonlijk preventieplan samengesteld.

Door leveraantasting tijdig vast te stellen kan de evolutie naar fibrose en cirrose worden vertraagd. Dit kan door een combinatie van niet-invasieve scores uit bloedonderzoek en een elastografie.

De groep ouderen in onze samenleving blijft jaar na jaar toenemen. Op 1 januari 2020 telde het Vlaams gewest 2 272 843 inwoners van 55 jaar of ouder, dat is 34,3% van de bevolking.

Geen enkel geneesmiddel is zonder risico. Als het werkt, zijn ook nevenwerkingen te verwachten. Maar deze nevenwerkingen worden nog veel te weinig gemeld, ook door huisartsen en apothekers.

Op 18 november 2020, de Europese Antibioticadag, publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een evidence-based richtlijn voor het verantwoord voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Samen met de experten uit de universitaire wereld en de privétandartspraktijken werd een lijst opgesteld van indicaties waarbij vaak antibiotica worden voorgeschreven in de tandartspraktijk.

Het optimaliseren van de vruchtbaarheid is in onze huidige maatschappij van groot belang omdat vrouwen hun zwangerschap steeds vaker uitstellen. Men ‘neemt’ een kind wanneer het uitkomt in het leven. Door de afnemende vruchtbaarheid van de vrouw met de leeftijd verhoogt de tijd tot een spontane zwangerschap en neemt de vraag naar kunstmatige reproductieve therapie toe.

Een groot aantal patiënten die ernstige symptomen of complicaties vertonen bij COVID-19, hebben overgewicht of lijden aan obesitas. Deze aandoening blijkt een belangrijke risicofactor te zijn voor ernstige complicaties en verhoogde mortaliteit bij COVID-19-patiënten.

Voeding is een belangrijk aspect om patiënten met een prikkel­baredarmsyndroom te behandelen. Algemeen voedingsadvies wordt in de huisartsenpraktijk vaak gegeven, maar ondanks dit advies zijn patiënten vaak ook op zoek naar een persoonlijkere aanpak die meer aansluit bij hun individuele behoeften.

Via de itsme®-app kan mobiel én veilig toegang verleend worden tot medische gegevens op beveiligde platformen. De patiënt kan via deze weg ook makkelijker zelf de eigen medische gegevens inzien, wat in sommige situaties van levensbelang kan zijn.

In het najaar van 2020 stierven twee jonge meisjes aan een trombose, mogelijk ten gevolge van het gebruik van de combinatiepil. Dat leidde in de media tot kritische uitspraken over de kwaliteit van het anticonceptieconsult door de huisarts.