Menu

De groep ouderen in onze samenleving blijft jaar na jaar toenemen. Op 1 januari 2020 telde het Vlaams gewest 2 272 843 inwoners van 55 jaar of ouder, dat is 34,3% van de bevolking.

Geen enkel geneesmiddel is zonder risico. Als het werkt, zijn ook nevenwerkingen te verwachten. Maar deze nevenwerkingen worden nog veel te weinig gemeld, ook door huisartsen en apothekers.

Door leveraantasting tijdig vast te stellen kan de evolutie naar fibrose en cirrose worden vertraagd. Dit kan door een combinatie van niet-invasieve scores uit bloedonderzoek en een elastografie.

Voeding is een belangrijk aspect om patiënten met een prikkel­baredarmsyndroom te behandelen. Algemeen voedingsadvies wordt in de huisartsenpraktijk vaak gegeven, maar ondanks dit advies zijn patiënten vaak ook op zoek naar een persoonlijkere aanpak die meer aansluit bij hun individuele behoeften.

Om op een veilige manier toegang te krijgen tot het medisch dossier is het nodig dat de arts zich identificeert met de zekerheid dat wie inlogt, echt is wie hij of zij zegt te zijn. Dit geldt niet alleen voor artsen en andere zorgverleners, maar evengoed voor patiënten die zelf inzage willen in hun medische gegevens.

In het najaar van 2020 stierven twee jonge meisjes aan een trombose, mogelijk ten gevolge van het gebruik van de combinatiepil. Dat leidde in de media tot kritische uitspraken over de kwaliteit van het anticonceptieconsult door de huisarts.

Samenwerken met andere artsen en paramedici zit in de lift. Maar wat is de beste samenwerkingsvorm? Deel je de kosten of ook de inkomsten? Hoe regel je zoiets juridisch? Hoe maak je duidelijke afspraken om conflicten te voorkomen en te zorgen voor een succesvolle uitbouw van je eigen praktijk en carrière?

Zwangerschapsdiabetes is een frequente medische complicatie en wordt gedefinieerd als diabetes die pas gediagnosticeerd wordt in het tweede of derde trimester van de zwangerschap. Tijdige behandeling van zwangerschapsdiabetes verkleint het risico op complicaties zoals foetale overgroei en pre-eclampsie en op het ontwikkelen van diabetes type 2 op lange termijn.

Ons basisinstrumentarium is het luisterende oor, de voelende vingers, de observerende blik en het gesproken woord. Maar ze intrigeren ons minder dan de D-dimeertest of de CRP-sneltest. Zelfs de stethoscoop als hulpmiddel oogt spannender dan onze eigen zintuigen en vaardigheden. Zo is taal in de context van zorg zo vanzelfsprekend dat we er niet snel en pas na overreding bij stilstaan.

Op 18 april is het de Europese dag van de rechten van de patiënt. Een patiënt heeft altijd de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Ook kan de patiënt, wanneer hij/zij (nog) wilsbekwaam is, een vertegenwoordiger aanduiden. Zodra de persoon zijn/haar rechten als de patiënt niet langer kan uitoefenen, doet de aangeduide vertegenwoordiger dat in zijn/haar plaats.