Menu

Op 20 juni jongstleden vond in Antwerpen de 10de referatendag van het Vlaams Huisartsen Instituut (VHI) plaats. Gastheer voor dit gebeuren was de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA). De recente onderzoeken op huisartsengeneeskundig terrein passeerden de revue. De plotse stroomversnelling in produktie én kwaliteit sprong menig deelnemer in het oog.

In oktober jl. had in Leiden het Afscheidscollege van Prof. Jan Mulder, hoogleraar huisartsengeneeskunde, aan de RU Leiden plaats. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) greep deze gelegenheid aan om haar jaarlijkse referatendag te organiseren. Het bij wonen van deze Referatendag en van het Afscheidscollege, en de lectuur van het vriendenboek vormden een boeiende ervaring, waarbij de huidige stand van zaken van de academische huisartsengeneeskunde in Nederland driemaal vanuit een andere invalshoek werd gepresenteerd.

De “European Association of Organisations for Home Care and Help at Home ” is een vrij nieuwe organisatie. Overleg over de grenzen heen, én druk uitoefenen op de verschillende Europese beleidsinstanties behoort tol de doelstellingen. De realisatie hiervan is evenwel niet zo evident. Vooral de verschillende talen en niveau ’s waarop de vertegenwoordigers met elkaar spreken, blijken ernstige hinderpalen te zijn. Toch kan dit nieuwe initiatief zeker voor de toekomst, erg waardevol zijn.

Welke is dé definitie van thuiszorg? Waarom is thuiszorg tegenwoordig zo actueel? Moeten thuiszorgbehoeften 'professioneel' worden ingeschat? Wat is het belang van vertrouwen in de thuiszorg? Hoe staat de huisarts tegenover emotionele problemen van de thuiszorg-patiënt? Hoe is de situatie in de stad? En hoe vang je de CVA-patiënt thuis op? Het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) formuleerde op deze vragen een antwoord met een relativerende ondertoon.

Van 7 tot en met 10 april 1992 ging in Vaals (Nederland) de “inwooncursus” van de WVVH door; de vierde in rij reeds, door de Commissie Navorming georganiseerd. Het thema voor deze editie was: "Oncologie voor de huisarts”, een thema dat actueel is en blijft, niet alleen omwille van de nieuwe aanwinsten in diagnose en therapie, maar ook omwille van de promotie van preventieacties door de huisarts, en de vernieuwde interesse voor palliatieve zorgen.

Van 18 tot 21 maart jongstleden hielden de Portugese huisartsen hun negende jaarlijks congres te Porto. Ruim 1.000 van de 7.000 Portugese huisartsen waren aanwezig, wat de organisatoren duidelijk genoegen deed. We blikken even terug op het thema en op het gesprek in de marge met dr. Luis Pisco, adjunct-directeur van het huisartsenblad Médico de Familia.

In oktober 91 vond in Blankenberge het 22ste Medisch Psychologisch Weekend van de WVVH plaats. Zoals elk jaar is de WVVH-Commissie Psychosociale Problematiek initiatiefnemer. Onderwerp was de ‘Midlife Crisis'. Ondergedompeld in de Fin de Siècle-sfeer van dit decennium kon dit thema nauwelijks mislukken.

"Wonca" is het anagram van de “World Organisation of National Councils and Academies”, het overkoepelend orgaan van nationale huisartsenverenigingen. Tweeduizend zeshonderd huisartsen congresseerden van 9 tot 14 mei jl. in Vancouver British Columbia, Canada en hadden daarvoor het majestueuze Convention Center afgehuurd. Overkoepelend thema was: huisartsengeneeskunde in de 21ste eeuw.

Het "Congres Europeen de Medecine Générale" is vrij nieuw in zijn soort en werd gehouden onder het thema "wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde". De voornaamste initiatiefnemer en organisator was Albert Hercek, voorzitter van UNAFORMEC (Union Nationale des Associations de Formation Médicale Continue). Naast de deelname van ongeveer vijfhonderd Franse huisartsen waren een zestigtal plaatsen voorbehouden voor een aantal leidinggevende huisartsen uit de academische huisartsencentra en wetenschappelijke verenigingen van West-Europa. Ondergetekende mocht er de WVVH vertegenwoordigen.

In San Francisco, Californië vond in oktober 1989 het jaarlijks internationaal congres van de American Evaluation Association plaats. Eén van de medewerkers van onze redactie was door de organisatoren uitgenodigd om actief aan de voordrachten deel te nemen. Aardbevingen, natuurrampen en gebrek aan comfort konden hem niet deren. Hieronder volgt het relaas van zijn bijdrage.