Menu

Deze kwalitatieve studie gaat na hoe huisartsen in Vlaanderen sinds 2002 met legale euthanasie omgaan. Hoe bepalend hierin is de persoonlijke mening van de huisarts, de bestaande arts-patiëntrelatie en het individuele 'vermogen' om euthanasie praktisch toe te passen?

Elke huisarts wordt vroeg of laat geconfronteerd met een patiënt met hepatitis C en zal een rol spelen in de preventie, diagnose en/of begeleiding van deze en/of zijn naasten. Hoe kunnen huisartsen stap voor stap hun patiënt begeleiden in deze meestal chronische aandoening? Dit artikel biedt praktijkrelevante informatie over dit virus, met een toets om uw kennis te testen.

De vroegdetectie van personen besmet met het hepatitis C-virus is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wat de situatie ook is, er blijft telkens nood aan laagdrempelige begeleiding door de huisarts met de mogelijkheid van overleg met de tweede of zelfs beter derde lijn. Om goed te kunnen inspelen op deze noden blijft bijscholen een noodzaak.

Er is reeds veel onderzoek verricht naar de arts-patiëntcommunicatie, maar dit is het eerste op zo’n grote schaal. Doctoranda Myriam Deveugele toonde aan dat de huisartspatiëntcommunicatie over verschillende Europese landen heen veel gemeen heeft. Daarnaast blijken het systeem van gezondheidszorg en de plaats van de huisarts hierin een belangrijke rol te spelen. Haar proefschrift ‘Doctor-patient communication in general practice; an observational study in six European countries’ wordt hier besproken en becommentarieerd door Anselm Derese, promotor van het proefschrift, huisarts in het...

De communicatie tussen arts en patiënt wordt gekenmerkt door twee typen gedragingen: de affectieve (sociaal-emotionele) en de instrumentele (taakgeoriënteerde). Waarom en wanneer hanteren artsen en patiënten eerder de ene dan de andere gedraging? Is er een verband tussen de communicatie en perceptie van artsen en patiënten? En wat is de interactie tussen beide? Deze studie onderzocht het communicatieve gedrag van Vlaamse huisartsen en hun patiënten en ging na in welke mate de perceptie van copinggedrag, ernst van de klachten en sociale ondersteuning de arts-patiëntcommunicatie beïnvloeden.

In welke mate bepalen kenmerken van patiënt, arts en raadpleging de duur van de consultatie? Dit was het uitgangspunt van een cross-sectionele studie in zes Europese landen. Het land waar de huisarts werkt en de individuele verschillen tussen huisartsen blijken belangrijke determinanten te zijn voor de duur van de consultatie. Ook psychosociale problemen en de perceptie ervan door arts en patiënt beïnvloeden de lengte van een consultatie aanzienlijk. Naarmate hun patiënt ouder wordt, besteden artsen meer tijd aan de consultatie. En huisartsen in een plattelandspraktijk blijken doorgaans minder...

Een opleidingsinstituut moet een kandidaat- huisarts zo goed mogelijk op nieuwe tendensen in de maatschappij en in de gezondheidszorg voorbereiden. Vanuit deze optiek stelde het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO) het 'Profiel van de huisarts van de 21ste eeuw'; op. Hierin worden een aantal functies beschreven die sommige huisartsen nu al opnemen en waarvan wordt verwacht dat ze in de nabije toekomst zeker in belang zullen toenemen. Bij het opstellen van het 'Basistakenpakket voor de huisartsenpraktijk' werd ook in belangrijke mate rekening gehouden met deze toekomstige...

In Europa zou drie procent van de bevolking ouder dan 55 jaar de ziekte van Paget ontwikkelen en boven de leeftijd van 80 jaar zou de prevalentie zelfs tot tien procent stijgen. In de praktijk wordt deze botziekte echter niet altijd onderkend. In deze klinische casus werd de diagnose gesteld door een stijging van de alkalische fosfatase; verdere technische onderzoeken brachten uitsluitsel. Vaak is de ziekte eerder een toevallige vondst (bijvoorbeeld op röntgenfoto's). Met de komst van de nieuwere bifosfonaten is behandeling in bepaalde gevallen zinvol om ernstige sequellen te vermijden.

De heer Peeters is 71 jaar oud, gehuwd, grootvader en actief lid van de bejaardenclub.

Mevrouw Peters is 53 jaar, 1m65 groot en ze weegt 56 kg.