Menu

Via de itsme®-app kan mobiel én veilig toegang verleend worden tot medische gegevens op beveiligde platformen. De patiënt kan via deze weg ook makkelijker zelf de eigen medische gegevens inzien, wat in sommige situaties van levensbelang kan zijn.

Ibuprofen en paracetamol hebben een gelijkaardig veilig­heidsprofiel. Ibuprofen vermindert sterker koorts en pijn binnen de eerste 24 uur van de behandeling. De klinische meerwaarde om bij kinderen jonger dan 2 jaar ibuprofen te verkiezen boven paracetamol blijft echter zwak.

De huisapotheker stelt alles in het werk om de behandeling voorgeschreven door de huisarts, correct op te starten en de patiënt waar nodig te begeleiden.

Burgers kunnen voortaan zelf de vragenlijst van de Gezondheidsgids online invullen en de gegevens uitwisselen met hun huisarts. Op basis van hun antwoorden wordt hun persoonlijk preventieplan samengesteld.

De herziene richtlijn 'Cardiovasculaire risicobepaling' heeft gevolgen voor de praktijk door de introductie van een aangepaste SCORE-tabel, een extra risicoklasse en reclasserende factoren.

Elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen is sinds 1 januari 2020 verplicht, maar er zijn nog wel enkele knelpunten. Dit overzicht helpt enkele onduidelijkheden de wereld uit.

De gemiddelde HWLE voor 50-plussers (9,42 jaar) ligt in Engeland lager dan het aantal jaren tot de gerechtigde pensioenleeftijd (65-68 jaar). Oudere, nog werkende mensen van lagere socio-economische status en in specifieke regio’s in Engeland zouden gebaat kunnen zijn met een proactieve aanpak om zowel hun gezondheid, hun werkplekomgeving alsook hun jobkansen te verbeteren en zo tot een hogere HWLE te komen.

In 2005 waren er volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 21804 huisartsen ingeschreven in België. Slechts een goede helft (53%) van hen heeft effectief een praktijk in het kader van de ziekteverzekering. Tussen 2002 en 2005 daalde het aantal praktiserende huisartsen (geaccrediteerde artsen) met 7%. Verder werd 25,5% van de quota voor het contingent huisartsen in 2006, niet ingevuld.