Menu

Ibuprofen en paracetamol hebben een gelijkaardig veilig­heidsprofiel. Ibuprofen vermindert sterker koorts en pijn binnen de eerste 24 uur van de behandeling. De klinische meerwaarde om bij kinderen jonger dan 2 jaar ibuprofen te verkiezen boven paracetamol blijft echter zwak.

Om op een veilige manier toegang te krijgen tot het medisch dossier is het nodig dat de arts zich identificeert met de zekerheid dat wie inlogt, echt is wie hij of zij zegt te zijn. Dit geldt niet alleen voor artsen en andere zorgverleners, maar evengoed voor patiënten die zelf inzage willen in hun medische gegevens.

De herziene richtlijn 'Cardiovasculaire risicobepaling' heeft gevolgen voor de praktijk door de introductie van een aangepaste SCORE-tabel, een extra risicoklasse en reclasserende factoren.

Elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen is sinds 1 januari 2020 verplicht, maar er zijn nog wel enkele knelpunten. Dit overzicht helpt enkele onduidelijkheden de wereld uit.

De gemiddelde HWLE voor 50-plussers (9,42 jaar) ligt in Engeland lager dan het aantal jaren tot de gerechtigde pensioenleeftijd (65-68 jaar). Oudere, nog werkende mensen van lagere socio-economische status en in specifieke regio’s in Engeland zouden gebaat kunnen zijn met een proactieve aanpak om zowel hun gezondheid, hun werkplekomgeving alsook hun jobkansen te verbeteren en zo tot een hogere HWLE te komen.

In 2005 waren er volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 21804 huisartsen ingeschreven in België. Slechts een goede helft (53%) van hen heeft effectief een praktijk in het kader van de ziekteverzekering. Tussen 2002 en 2005 daalde het aantal praktiserende huisartsen (geaccrediteerde artsen) met 7%. Verder werd 25,5% van de quota voor het contingent huisartsen in 2006, niet ingevuld.