Menu

Ondanks sensibiliseringscampagnes blijft het gebruik van slaapmedicatie, met name benzodiazepines en z-drugs, torenhoog in België (tabel). Tijdens de coronapandemie namen slaapproblemen, net zoals angst en depressie, bovendien fors toe. In 2020 stelde de vijfde COVID-19-gezondheidsenquête vast dat bijna driekwart (73%) van de Belgische bevolking slaapproblemen ervoer en ongeveer één op vijf een angst- (23%) of depressieve stoornis (22%) vertoonde.

Gezien de positieve ervaringen is de kans groot dat het teleconsult blijft. Maar in welke situaties is het teleconsult gepast? En hoe dit praktisch en veilig organiseren?

Het klassieke betalingssysteem in de Belgische gezondheidszorg voorziet dat de patiënt het volledige bedrag (honorarium) van een consultatie of huisbezoek aan de huisarts betaalt, waarna de ziekteverzekering achteraf een deel terugbetaalt. Sinds 1 oktober 2015 zijn huisartsen verplicht om voor patiënten met een ‘verhoogde terugbetaling’ die zich op raadpleging aanbieden, het systeem van derdebetalersregeling toe te passen.

Zowel slaapproblemen als hypnoticagebruik nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Volgens Anthierens gebruikt 13% van de bevolking wel eens benzodiazepines. De Folia Farmacotherapeutica besluit tot een cijfer van 10%, wat volgens hen kan oplopen tot 20 à 50% in rust- en verzorgingstehuizen. Het probleem kent nog steeds een stijgende incidentie, ondanks het verslavende karakter van benzodiazepines, het uitgebreide nevenwerkingenprofiel en de beperkte efficiëntie om de slaapkwaliteit en slaapduur op lange termijn te verbeteren.

Nee, twitter is niet alleen maar een instrument voor mediageile narcisten die zichzelf graag met de regelmaat van de klok in de schijnwerpers tweeten. Zoals met zoveel uitvindingen kan men er ook iets nuttigs mee doen, voor wie dit wil tenminste.

Bespreking van het KCE-rapport nr. 216 In de media worden hevige discussies gevoerd over de zin of onzin van borstkankerscreening. Maar wat doet u als een 51-jarige patiënte, zonder familiale voorgeschiedenis, voor u zit en twijfelt om aan de screening deel te nemen? Met het recente KCE-rapport, waarin de boodschappen per doelgroep visueel worden voorgesteld, hebt u een bruikbare tool in handen om samen met uw patiënte tot een weloverwogen geïnformeerde beslissing te komen.

In 2013 bestond de Cochrane Collaboration twintig jaar. In die twintig jaar heeft dit internationaal netwerk bergen werk verzet. De Cochrane Database of Systematic Reviews bevat nu meer dan 5600 gepubliceerde reviews en meer dan 2300 protocols voor reviews die in ontwikkeling zijn.

De meeste mensen met een ongeneeslijke ziekte willen zolang mogelijk leven en dit op een kwaliteitsvolle manier. Als er op korte termijn geen uitkomst meer is, dan willen ze vredig sterven en dit bij voorkeur buiten het ziekenhuis.

Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) behoren tot de kerntaken van iedere huisarts. We ondersteunen deze taak vaak door folders mee te geven of patiënten te verwijzen naar betrouwbare websites. Maar staan we eigenlijk wel voldoende stil bij de vraag of de verstrekte informatie wel voldoende op hun maat geschreven is?

Schrijftherapie, ook wel ‘expressief schrijven’, ‘creatief schrijven’ of ‘emotioneel onthullend schrijven’ genoemd, is een laagdrempelige en goedkope (psycho) therapievorm, die resultaten van gecontroleerd interventieonderzoek kan voorleggen.