Menu

De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- en ander middelengebruik bij volwassenen meet. Met deze applicatie, die vanop elke computer of tablet met internetconnectie geopend kan worden, kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe problematisch het gebruik van hun patiënten is.

Tegen 2020 zou er een daling van het aantal zelfdodingen met 20% moeten zijn ten opzichte van 2000. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 (VAS II) bouwt verder op het vorige actieplan, maar legt ook nieuwe accenten.

Op 14 december 2013 organiseert de Vlaamse overheid een Gezondheidsconferentie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Domus Medica werkt hieraan mee door de gezondheidsdoelstellingen en strategieën samen met de overheid en andere eerstelijnspartners te bepalen.

In 2012 sloot Domus Medica samen met de vier Vlaamse universitaire centra voor huisartsgeneeskunde een vijf-jarige Beheersovereenkomst Preventie af met de Vlaamse overheid. Deze is gebaseerd op de visie op preventie die tijdens de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg in 2010 werd ontwikkeld.

Brief en antwoord i.v.m. met de evidentie rond griepvaccinatie bij 65-plussers.

Men voorspelt dat tussen dit en acht jaar het aantal diabetespatiënten in West-Europa met zo’n 20 % zal toenemen. Veroudering van de bevolking, toenemende prevalentie van overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging liggen onder meer aan de basis van dit groeiend gezondheidsprobleem. Diabetes, onderverdeeld in type 1 en 2, is een complexe en vaak sluimerende aandoening die een adequate medische follow-up vraagt. Bovendien vereist de zorg voor diabetici een aantal voorwaarden inzake organisatie van de zorgverlening. Een eerste concrete stap naar betere omkadering werd gezet met de recente...

De incidentie van cervixkanker is in België vrij hoog in vergelijking met een aantal andere West-Europese landen. Cervixkankeropsporing voldoet aan de criteria voor zinvolle opsporing. Er is een multidisciplinaire consensus over afname van uitstrijkjes, over uniformering in de protocollering van cervixuitstrijkjes en over de opvolging van gevonden afwijkingen in cervixcytologie. De screeningstest blijft tot nader order het klassieke uitstrijkje.

"Opsporing van borstkanker in Vlaanderen" is de titel van de consensustekst die, zoals uit het vorige artikel in deze editie blijkt (“Borstkankeropsporing: veranderingen op til”, blz. 169), hier ter discussie wordt voorgelegd. De tekst schetst een algemene visie op de taak van huisarts en specialist, het niveau van organisatie van de screening, de nodige infrastructuur, zowel voor huisarts als voor de andere partners, de meest aangewezen oproep- en registratiesystemen en normen van follow-up. Goed beargumenteerde reacties zijn van harte welkom.

Het kunnen meten van de gezondheidstoestand laat toe de geleverde zorgen te evalueren. Het ontwikkelen van een dergelijk meetinstrument is nochtans geen sinecure. Enkele artsen raapten echter de handschoen op. Hun onderzoek resulteerde in een vragenlijst bestaande uit vijf schalen waaruit een algemene gezondheidsindex kan worden afgeleid. Het instrument werd meteen toegepast om verschillen in de gezondheidstoestand tussen autochtonen en migranten te meten. De gebruiksvriendelijkheid en de beperkte kostprijs van het instrument laten de huisarts toe om ook zelf de gezondheidstoestand van zijn...