Menu

De laatste jaren is de aandacht voor zelfzorg bij artsen enorm toegenomen, en terecht. Artsen behoren tot de risicogroep voor een scala aan psychosociale problemen. Burn-out is hierin een thema dat grote zorgen baart door de grote impact op de gezondheidszorg. In hun review wijzen Wallace et al. op het rechtstreekse verband tussen het welzijn van artsen en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een land. Een arts die zich goed in zijn vel voelt, staat scherper, maakt minder fouten en heeft meer tevreden patiënten die meer therapietrouw vertonen.

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe IT-ontwikkelingen bieden talloze mogelijkheden om gegevens over multimorbiditeit te verzamelen, te delen en terug te koppelen naar de zorgverleners.

Valincidenten zijn de meest voorkomende oorzaak van niet-intentionele verwondingen bij ouderen (≥65 jaar). In de Angelsaksische landen zijn deze valpartijen in de leeftijdsgroep vanaf 65 jaar verantwoordelijk voor 90% van de heup- en polsfracturen en voor 60% van de hoofdverwondingen.

Het dalend aantal huisartsen en de toenemende onaantrekkelijkheid van het huisartsenberoep krijgen in de pers en de internationale wetenschappelijke literatuur veel aandacht. Ook in België werd de voorbije jaren onderzocht waarom studenten geneeskunde interesse verliezen in huisartsgeneeskunde en wat de positieve en negatieve ervaringen zijn van huisartsen in hun beroep.

Om toekomstige initiatieven voor ondersteuning van zelfzorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om naast de ervaringen van deelnemende artsen ook de visie van niet of minder deelnemende artsen te kennen. Dit onderzoek gaat na welke belemmeringen deze groep van huisartsen ziet bij een verwijzing van patiënten met diabetes naar het regionale educatieprogramma.

In 2005 waren er volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 21804 huisartsen ingeschreven in België. Slechts een goede helft (53%) van hen heeft effectief een praktijk in het kader van de ziekteverzekering. Tussen 2002 en 2005 daalde het aantal praktiserende huisartsen (geaccrediteerde artsen) met 7%. Verder werd 25,5% van de quota voor het contingent huisartsen in 2006, niet ingevuld.

Interventies gebaseerd op de componenten van het Chronic Care Model leiden tot een betere kwaliteit van de diabeteszorg. Dit blijkt ook uit dit onderzoek, maar er was nog ruimte voor verbetering, vooral wat de screening naar complicaties betreft.

TRANSFoRm is een Europees gefinancierd onderzoeksproject met als voornaamste doel een platform te ontwikkelen om de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen huisartsen en wetenschappelijke onderzoekers te faciliteren.

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van het Diabetes Project Leuven, waarin wordt nagegaan of en hoe de diabeteszorg in ons land verbeterd kan worden. Dé grote wetenschappelijke uitdaging van dit project bestaat erin de gekende methodologische technieken van interventiestudies toe te passen op het relatief nieuwe terrein van kwaliteitsverbetering en richtlijnenimplementatie.

Heel wat collega’s verlenen hun medewerking aan onderzoeksopdrachten van de vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde, inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers die internationaal publiceren.