Menu

Als academica, vervolgens als politica bij Agalev/Groen en tegenwoordig opnieuw als academica en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is Vera Dua al decennialang een bevoorrechte getuige van wat er inzake milieu en klimaat reilt en zeilt in Vlaanderen, België en de wereld. In die jaren zag ze zowel positieve als minder positieve evoluties.

Door de wereldwijde COVID-19-pandemie kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vorig jaar vaak in het nieuws. Regionaal directeur voor Europa is sinds 1 februari 2020 de Vlaming Hans Kluge, huisarts van opleiding, maar intussen al decennialang internationaal actief.

Het WHO-rapport benadrukt de urgentie om werk te maken van een een adequate zorg voor het mentaal welbevinden van wie opgesloten wordt in een gevangenis: screening bij opname en verblijf in een menswaardige leefomgeving met voldoende ruimte voor privacy en deelname aan een zinvolle dagbesteding.

De nieuwe Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens kreeg de benaming ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ mee, in het Nederlands ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’. Doel is een kader te bieden voor het omgaan met persoonsgegevens van burgers binnen de Europese Unie (EU). Deze nieuwe regelgeving heeft ook impact op de bescherming van gegevens in de huisartsenpraktijk.

Acute hoest is een van de meest frequente redenen van contact in de eerste lijn. Het is aangetoond dat patiënten hiervoor met een antibioticum behandelen weinig tot geen effect heeft (ook niet bij patiënten met comorbiditeiten) en dat het meestal gaat om een zelflimiterende lage luchtweginfectie. Nochtans krijgt meer dan 50% van deze patiënten een antibioticum voorgeschreven.

Ondanks de vaccinatie van kinderen tegen pertussis blijft de aandoening endemisch, voornamelijk omwille van de afnemende immuniteit. In landen waar kinderen routinematig gevaccineerd worden, verschuiven de meeste gevallen van pertussis van de kindertijd naar de volwassenheid. Hoewel de ziekte over het algemeen milder verloopt bij oudere kinderen en volwassenen, weten we weinig over de prevalentie, klinische presentatie en het ziektebeloop van pertussis bij volwassenen met acute hoest in de eerste lijn.

Staphylococcus aureus behoort tot de humane microbiota en wordt voornamelijk in de voorste neusholte en op de huid gevonden. Naast de commensale rol van deze bacterie kan S. aureus ook verscheidene infecties veroorzaken, variërend van milde huidinfecties tot bloedstroominfecties en ernstige pneumonieën.

l decennialang worden antimicrobiële middelen gebruikt om infectieziekten te voorkomen en te behandelen. Het gebruik hiervan heeft zonder twijfel bijgedragen tot een verbetering in gezondheid, maar gaat ook gepaard met een stijgende prevalentie van micro-organismen die resistentie hebben verworven. Tussen het gebruik van deze antimicrobiële middelen en de prevalentie van micro-organismen die resistent zijn aan deze stoffen, is een causaal verband aangetoond.

Met behulp van een systematische review werden in dit onderzoek pan-Europese epidemiologische gegevens over chronische niet-kankerpijn nagegaan.

Vergelijkingen van het gebruik van antibiotica en antischimmelpreparaten in verschillende Europese landen zijn uitgebreid gerapporteerd door het European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESA C), ook in Huisarts Nu.