Menu

Huisartsen ondervinden veel structurele problemen bij het opstellen van een omstandig medisch verslag. De huidige procedure ‘gedwongen opname’ is daarom dringend aan herziening toe.

Sinds 2010 steeg het aantal gedwongen opnames met bijna twee derde. Welke problemen ervaren huisartsen in deze procedure? En welke rol willen en kunnen ze opnemen?

De vergrijzing van de bevolking betekent een permanente uitdaging om de organisatie van de zorg voor hulpbehoevende ouderen adequaat in te vullen. Een toenemend aantal oudere mensen met permanente zorgnood zal langer zelfstandig (moeten) wonen, terwijl ze een hoger risico op ‘frailty’ hebben. Om hieraan tegemoet te komen zullen huisartsen de zorg voor zelfstandig wonende ouderen anders moeten organiseren: minder vraaggestuurd en meer persoonsgericht (person centered medicine).

Resultaten van een bevraging in Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord Taakdelegatie als oplossing voor huisartsentekort? Een dreigend tekort aan huisartsen en een toenemende zorgvraag zetten de huidige organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in België onder druk. Volgens onderzoek is er momenteel in België geen tekort aan huisartsen in vergelijking met andere landen. Maar door maatschappelijke veranderingen (meer gespecialiseerde zorg, meer preventieve en chronische zorg, multimorbiditeit, complexe zorg, hogere levensverwachting, vergrijzing) stijgt de takenlast van de huisarts. Daarbij...

We moeten als huisarts dringend terug actief nadenken over de kern van ons vak. Zeker met de geplande herziening van het KB 78 over de inhoud van de zorgberoepen moeten we duidelijker stellen wat onze basiscompetenties zijn en hoe we ons onderscheiden van de andere beroepen.

Op 9 december 2014 lanceerden de Vlaamse professoren Huisartsgeneeskunde ‘Together we change’, een document dat de ambitie heeft om de conceptuele basis te zijn voor een overleg met alle actoren in de eerste lijn, in de brede gezondheids- en welzijnszorg en het beleid, met het oog op actie en verandering. Het document wordt door Domus Medica als basis voor gesprek gezien.

Kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg krijgen steeds meer aandacht binnen de eerste lijn. Ook in het woonzorgcentrum (WZC) kan vroegtijdige zorgplanning waardevol zijn, indien het juist wordt gehanteerd. In dit onderzoek wordt de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in een woonzorgcentrum nagegaan aan de hand van volgende onderzoeksvragen: welke zorgafspraken worden vroegtijdig vastgelegd?

Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat huisartsen een ander idee hebben van de verwachtingen bij een consultatie met een kind met vlekjes dan de ouders. Artsen denken dat geruststellen voldoende is, maar ouders verwachten meer. Ouders verwachten dat een arts een diagnose kan stellen en dus een etiket kleeft op de huiduitslag van hun kind. Dit is voor de ouders de belangrijkste reden van consulteren en ook hun belangrijkste verwachting.

De meeste huisartsen zien het als hun taak om ook het spiritueel welzijn van hun patiënten in kaart te brengen en te ondersteunen. Het vinden van de juiste woorden hiervoor blijkt niet altijd even gemakkelijk.

De huidige versie van het Leuvens Consultatiemodel werd getoetst aan de inzichten uit de actuele internationale literatuur. Vraag is of dit model alle essentiële elementen bevat en waarin het zich onderscheidt van andere modellen.