Menu

Roken van tabak is nog altijd de grootste bedreiging voor de gezondheid. Voor 100% inzetten op een vroegtijdige rookstop is de meest doeltreffende interventie om de levenskwaliteit van de roker te verbeteren en ook om longkanker te voorkomen. Dat is en blijft de kerntaak van huisartsen; patiënten die roken voorbereiden op een screeningsprogramma naar longkanker, is dat niet.

Uit deze studie blijkt dat jongvolwassenen (18-24 jaar) het grootste risico lopen op toekomstige gewichts- en BMI-toename. Andere sociodemografische factoren hebben een zwakkere absolute en relatieve associatie met gewichtstoename. Jongvolwassenen lijken dus een belangrijke opportuniteit te vormen voor toekomstige preventiecampagnes tegen obesitas.

E-health omvat alle computer en ICT-gerelateerde diensten, zoals het elektronisch patiëntendossier en elektronisch voorschrijven. Mobile health is een onderdeel van e-health en wint duidelijk aan belang; in 2017 werden wereldwijd al 3,7 miljard gezondheidsapps gedownload.

Burn-out is een conglomeraat van werkgerelateerde klachten, waarbij uitputting op de voorgrond staat, samen met prikkelbaarheid, piekeren, concentratieproblemen en een verstoorde slaap. Dit gaat gepaard met een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag. In 2014 waren in Vlaanderen stressklachten en burn-out goed voor een kwart van de afwezigheden op het werk te wijten aan ‘algemeen psychische disfuncties’, waaronder burn-out.

Burgers kunnen voortaan zelf de vragenlijst van de Gezondheidsgids online invullen en de gegevens uitwisselen met hun huisarts. Op basis van hun antwoorden wordt hun persoonlijk preventieplan samengesteld.

De Facebook-groep ‘Preventiearts’ wil de stem van preventieartsen duidelijker laten horen en ijveren voor meer erkenning, want die ontbreekt momenteel op vele niveaus.

Wie een hoog gezondheidsrisico loopt, kan de motivatie verliezen in primaire preventie en zich overlaten aan secundaire preventie en de ‘credence good’-overbehandeling. Patiënten met een hoge socio-economische status (SES) kunnen beter de waarde van secundaire preventie inschatten en beschermen zich zo tegen deze overbehandeling. Patiënten met een lage SES zijn daarentegen minder goed geïnformeerd en hebben een hoger risico op overbehandeling.

De website van de Zelfmoordlijn (­zelfmoord1813.be) biedt heel wat informatie en tools over de verschillende facetten van suïcidaliteit en ook Domus Medica heeft hier een themadossier over.

In België ligt het suïcidecijfer ruim boven het wereldwijde gemiddelde en is nog steeds het hoogste van West-Europa. Meer aandacht voor preventie en mentaal welzijn blijft nodig.

Volgens de laatste Gezondheidsenquête heeft momenteel één op tien volwassenen diabetes in België. Een heel grote groep heeft bovendien een verhoogd risico om op termijn diabetes type 2 te ontwikkelen. Zo schat men dat ongeveer 25-30% van de 45-plussers een FINDRISC-score ≥12 heeft, dit zijn bijna 700 000 Vlamingen die een duidelijk verhoogd risico op diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen hebben. Deze mensen hebben nood aan begeleiding bij de huisarts en leefstijlaanpassing om diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.